Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1

София, 16 август 2006 г.

 

ОТНОСНО: начина на вземане на решения от

избирателните комисии

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3 и 4 и чл. 10м, ал. 5, 6, 7 и 8 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката във връзка с чл. 22 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

1. Заседанията на избирателните комисии са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете им.

2. Избирателните комисии вземат решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове.

3. Гласуването е явно. Гласува се "за" или "против". Не се допуска гласуване "въздържал се".

4. За заседанията на избирателните комисии се съставя протокол.

5. Решенията и протоколите се подписват от председателя и секретаря. Когато един от тях отсъства, вместо него решенията и протоколите се подписват от заместник-председател.

6. Решенията и протоколите на Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и на районните избирателни комисии се подпечатват с печата на съответната комисия.

7. На заседанията на РИК и СИК може да присъства само по един застъпник на кандидат. В протокола на РИК се вписват и изказаните от тях мнения, възражения и становища.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

Всички решения