Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 232

София, 31 октомври 2006 г.

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 15, чл. 15, ал. 1 и чл. 17 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката обявява окончателните резултати от произведените на 22 октомври 2006 г. и на 29 октомври 2006 г. избори за президент и вицепрезидент на Републиката, както следва:

22 октомври 2006 г.:

На основание чл. 93, ал. 1 и чл. 94 от Конституцията на Република България и чл. 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г. бяха произведени избори за президент и вицепрезидент на Република България.

В изборния ден от общия брой избиратели по смисъла на чл. 42, ал.  1 от Конституцията на Република България, възлизащ на 7 075 041 избиратели, участие в изборния ден взеха 2 856 734 избиратели.

На основание чл. 93, ал. 4 във връзка с ал. 3 и чл. 94 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката с Решение № 210 от 23 октомври 2006 г. обяви резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на Републиката, произведени на 22 октомври 2006 г., за отделните кандидатски листи, предложени от партии и инициативни комитети, по реда на вписване в интегралната бюлетина, както следва:

1. Неделчо Крумов Беронов и Юлиана Иванова Николова, предложени от инициативен комитет - 271 078 гласа.

2. Любен Йорданов Петров и Нели Атанасова Топалова, предложени от инициативен комитет - 13 854 гласа.

3. Георги Седефчов Първанов и Ангел Иванов Марин, предложени от инициативен комитет - 1 780 119 гласа.

4. Григор Петров Велев и Йордан Жеков Мутафчиев, предложени от Обединение на българските националисти "Целокупна България" - 19 857 гласа.

5. Петър Кирилов Берон и Стела Димитрова Ангелова-Банкова, предложени от инициативен комитет - 21 812 гласа.

6. Волен Николов Сидеров и Павел Димитров Шопов, предложени от политическа партия "АТАКА" - 597 175 гласа.

7. Георги Евдокиев Марков и Мария Маринова Цонева-Иванова, предложени от политическа партия "Ред, законност и справедливост" - 75 478 гласа.

След като констатира, че в произведените на 22 октомври 2006 г. избори няма избрани президент и вицепрезидент на Републиката съобразно изискванията на чл. 93, ал. 3 от Конституцията на Република България поради това, че в гласуването не са участвали повече от половината от избирателите, Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката определи първите две кандидатски листи, получили най-много гласове, да участват в нов избор съгласно чл. 93, ал. 4 във връзка с чл. 94 от Конституцията на Република България, както следва:

1. Георги Седефчов Първанов и Ангел Иванов Марин, предложени от инициативен комитет - 1 780 119 гласа.

2. Волен Николов Сидеров и Павел Димитров Шопов, предложени от политическа партия "АТАКА" - 597 175 гласа.

На основание чл. 93, ал. 4 от Конституцията на Република България Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката насрочи произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на Републиката на 29 октомври 2006 г.

29 октомври 2006 г.

В изборния ден на 29 октомври 2006 г. при произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на Републиката правото си на глас в страната и в чужбина упражниха 2 757 441 избиратели.

Общият брой подадени действителни бюлетини 2 699 875 се разпределя между двете кандидатски листи, както следва:

1. Георги Седефчов Първанов и Ангел Иванов Марин, предложени от инициативен комитет - 2 050 488 гласа.

2. Волен Николов Сидеров и Павел Димитров Шопов, предложени от политическа партия "АТАКА" - 649 387 гласа.

На основание чл. 93, т. 4 и чл. 94 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 10н, ал. 1, т. 15 и чл. 17 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката, като взе предвид резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на Републиката, произведени на 22 октомври 2006 г. и на 29 октомври 2006 г.,

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА за избран за президент на Република България Георги Седефчов Първанов.

ОБЯВЯВА за избран за вицепрезидент на Република България Ангел Иванов Марин.

Настоящото решение да се обнародва в "Държавен вестник" не по-късно от седем дни след произвеждането на новия избор за президент и вицепрезидент на Републиката на 29 октомври 2006 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Снежана Начева

                                            

                     ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

                                                                                Александър Петров

 

                                                                                Бисер Троянов

        

                                                                                Хараламби Анчев

 

СЕКРЕТАР:

                                                                                Мустафа Карадайъ

 

 

Ч Л Е Н О В Е:

 

  1. .......................................                           2. .......................................

      Ралица Негенцова                                                   Цветана Чуклева

 

  3. .......................................                           4. .......................................

      Иван Давидов                                                         Наташа Тачева

 

  5. .......................................                           6. .......................................

      Румяна Стоева-Сидерова                                     Румен Еленски

 

  7. .......................................                           8. .......................................

      Светла Димитрова                                                  Димитър Радев

 

  9. .......................................                         10. .......................................

      Иван Минев                                                             Мина Топузова

 

11. .......................................                         12. .......................................

      Емил Пенков                                                            Сабрие Сапунджиева

 

13. .......................................                         14. .......................................

      Ивелина Капралова                                                 Иларион Иларионов

 

15. .......................................                         16. .......................................

      Елена Маркова                                                        Антон Сираков

Всички решения