Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 100

София, 14 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на кандидати за президент

 и вицепрезидент на Републиката

 

 

Постъпило е предложение от Централното ръководство на политическа партия "Ред, законност и справедливост", вписано под № 5 от 14.09.2006 г. в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката, за регистрация на кандидат за президент Георги Евдокиев Марков, ЕГН ..., с постоянен адрес в София, бул. "Витоша" № 26, и кандидат за вицепрезидент Мария Маринова Цонева-Иванова, ЕГН ..., с постоянен адрес в София, ул. "Неофит Рилски" № 27А, подписано от представляващия партията Яне Георгиев Янев.

Към предложението са приложени:

1. Списък с трите имена, ЕГН и подписите на 19 571 (деветнадесет хиляди петстотин седемдесет и един) избиратели, съдържащ се в 5 папки.

2. Заявление от кандидата за президент Георги Евдокиев Марков, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за президент от името на политическа партия "Ред, законност и справедливост".

3. Заявление от кандидата за вицепрезидент Мария Маринова Цонева-Иванова, че е съгласна да бъде регистрирана от името на политическа партия "Ред, законност и справедливост".

4. Декларация от кандидата за президент Георги Евдокиев Марков, че е живял през последните 5 години в страната и отговаря на изискванията на чл. 93 и 95 от Конституцията на Република България.

5. Декларация от кандидата за вицепрезидент Мария Маринова Цонева-Иванова, че е живяла през последните 5 години в страната и отговаря на изискванията на чл. 93 и 95 от Конституцията на Република България.

6. Вносна бележка от 7.09.2006 г. на "Банка ДСК" ЕАД, РЦ - Московска - заверено от представляващия копие.

7. Информация № 37-0218 от 11.09.2006 г. на БНБ за постъпил изборен депозит в размер 5000 лв.

8. Пълномощно за вносителя Христин Митков Конов, упълномощен да предава и получава всички документи, касаещи участието на партия "Ред, законност и справедливост" в изборите за президент и вицепрезидент, подписано от представляващия партията Яне Георгиев Янев.

Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката, като провери представените документи, приема, че са изпълнени изискванията на чл. 6, ал. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и т. 2 от Решение № 16 от 24 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР, поради което

 

Р Е Ш И :

 

1. РЕГИСТРИРА за кандидат за президент на Република България Георги Евдокиев Марков, ЕГН ..., с постоянен адрес в София, бул. "Витоша" № 26, и за кандидат за вицепрезидент на Република България Мария Маринова Цонева-Иванова, ЕГН ..., с постоянен адрес в София, ул. "Неофит Рилски" № 27А, за изборите на 22 октомври 2006 г.

2. Проверката на представената подписка да се извърши от Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството съгласно Решение № 12 от 22 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР.

3. На регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент да бъдат издадени удостоверения съгласно приложения № 20 и № 21 от изборните книжа.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

                                            

 

СЕКРЕТАР:      

                                                                Мустафа Карадайъ

Всички решения