Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 101

София, 14 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: изменение и допълване на Решение № 91

 от 12 септември 2006 г.

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3, чл. 12 и 19 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение № 91 от 12 септември 2006 г. на ЦИК за ИПВР, както следва:

 1. Точка 6 придобива следното съдържание:

"6. Кандидатите за президент и вицепрезидент откриват набирателна сметка в избрана от тях банка, за което представят сведение в Сметната палата в срока по т. 5."

2. В т. 8 отпада изразът "и инициативните комитети".

3. Създава се нова т. 9 със следното съдържание:

"9. В посочения в т. 8 срок кандидатите за президент и вицепрезидент декларират пред Сметната палата източниците за финансирането и разходите, които са направили по време на предизборната кампания."

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                  Мустафа Карадайъ

Всички решения