Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 102

София, 14 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: изменение на Решение № 21 от

 28 август 2006 г.

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3 и 9 и § 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката във връзка с чл. 51 и 53 от Закона за избиране на народни представители и Приложение № 25 от изборните книжа (ДВ, бр. 63 от 2006 г.) Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ Решение № 21 от 28 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР, както следва: в т. 4, изречение второ заличава израза "постоянния им адрес".

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                Мустафа Карадайъ

Всички решения