Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 104

София, 15 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК - Перник № 14

 

 

 

Постъпило е предложение с вх. № 119 от 13.09.2006 г. от областния управител на област Перник за промени в състава на РИК - Перник, назначена с Решение № 45 от 31.08.2006 г. на ЦИК за ИПВР, с искане да бъдат освободени като членове на РИК поради невъзможност да изпълняват задълженията си Йоана Михайлова Иванова - представител на "Коалиция за България", и Даниела Методиева Ненкова - представител на коалиция "АТАКА". Към предложението са приложени молби от членовете на РИК, чието освобождаване се иска, предложения от упълномощените представители на "Коалиция за България" и коалиция "АТАКА" за замяната им съответно с Теменужка Валериева Малинова и Георги Григоров Витанов, молби за освобождаване и молби-съгласие от новопредложените за членове.

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10н, ал. 1, т. 17 и § 2 от Заключителните разпоредби на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и чл.19, ал. 2 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

1. ОСВОБОЖДАВА като членове на РИК - Перник, Йоана Михайлова Иванова, ЕГН 781025****, и Даниела Методиева Ненкова, ЕГН 620820****.

2. НАЗНАЧАВА за членове на РИК - Перник, Теменужка Валериева Малинова, ЕГН 781211****, и Георги Григоров Витанов, ЕГН 480320****.

Копие от решението и удостоверенията да се изпратят на РИК - Перник.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                               Снежана Начева

                                            

СЕКРЕТАР:      

                                                               Мустафа Карадайъ

Всички решения