Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 106

София, 16 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: промяна в РИК - Кърджали

 

Постъпило е писмо с вх. № 150 от 16.09.2006 г. от областния управител на област Кърджали с приложени към него молба-оставка от Димитър Георгиев Стоянов - член на РИК - Кърджали, назначен с Решение № 31 от 30.08.2006 г. на ЦИК за ИПВР, с молба да бъде освободен от длъжността член на РИК поради обективна невъзможност да изпълнява задълженията си. Молбата е подадена чрез РИК - Кърджали, до ЦИК за ИПВР. В документите се съдържа и предложение от областния координатор на ПП "НДСВ" да бъде освободен Димитър Георгиев Стоянов и на негово място да бъде назначен Кирил Иванов Колев.

Със същото писмо е приложени и молба-оставка от Дора Миткова Христова - член на РИК - Кърджали, назначена с Решение № 31 от 30.08.2006 г. на ЦИК за ИПВР, с молба да бъде освободена от длъжността член на РИК поради обективна невъзможност да изпълнява задълженията си. Молбата е подадена чрез РИК - Кърджали, до ЦИК за ИПВР. В документите се съдържа и предложение от областния председател на СДС да бъде освободена Дора Миткова Христова и на нейно място да бъде назначена Калина Николова Ирикева.

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10н, ал. 1, т. 17 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Рапубликата

 

Р Е Ш И :

 

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - Кърджали, назначените за членове Димитър Георгиев Стоянов и Дора Миткова Христова.

3. НАЗНАЧАВА за член на РИК - Кърджали, Кирил Иванов Колев, ЕГН ..., от резервния състав.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - Кърджали, Калина Николова Ирикева, ЕГН ..., от резервния състав.

Копие от решението и удостоверенията да се изпратят на РИК - Кърджали.

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                               Снежана Начева

                                            

СЕКРЕТАР:      

                                                      Мустафа Карадайъ

Всички решения