Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 108

София, 16 септември 2006 г.

 

 

ОТНОСНО: регистрация на кандидати за президент

 и вицепрезидент на Републиката

 

 

Постъпило е предложение от Централното ръководство на политическа партия "Българска комунистическа партия", представлявано от Владимир Асенов Спасов, вписано под № 8 от 16.09.2006 г. в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката, за регистрация на кандидат за президент Владимир Асенов Спасов, ЕГН ..., с постоянен адрес в София, бул. "П. Ю. Тодоров", бл. 5, и кандидат за вицепрезидент Мариана Станакиева Матеева, ЕГН ..., с постоянен адрес в София, ж.к. "Левски В", бл. 24, подписано от представляващия партията Владимир Асенов Спасов.

Към предложението са приложени:

1. Заявление от кандидата за президент Владимир Асенов Спасов, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за президент от името на политическа партия "Българска комунистическа партия", което не отговаря на изискванията, предвидени в изборните книжа  (Приложение № 19) - липсват ЕГН, постоянен адрес и изрично съгласие посочените данни да бъдат обработени в ЦИК за ИПВР във връзка с участие в изборите.

2. Заявление от кандидата за вицепрезидент Мариана Станакиева Матеева, че е съгласна да бъде регистрирана от името на политическа партия "Българска комунистическа партия", което не отговаря на изискванията, предвидени в изборните книжа  (Приложение № 19) - липсват ЕГН, постоянен адрес и изрично съгласие посочените данни да бъдат обработени в ЦИК за ИПВР във връзка с участие в изборите.

3. Декларация от кандидата за президент Владимир Асенов Спасов, че е живял през последните 5 години в страната и отговаря на изискванията на чл. 93 и 95 от Конституцията на Република България, която не отговаря на изискванията, предвидени в изборните книжа  (Приложение № 18) -  липсват място на раждане, ЕГН, постоянен адрес, данни от личната карта и деклариране на обстоятелствата по чл. 313 от НК.

4. Декларация от кандидата за вицепрезидент Мариана Станакиева Матеева, че е живяла през последните 5 години в страната и отговаря на изискванията на чл. 93 и 95 от Конституцията на Република България, която не отговаря на изискванията, предвидени в изборните книжа  (Приложение № 18) -  липсват място на раждане, ЕГН, постоянен адрес, данни от личната карта и деклариране на обстоятелствата по чл. 313 от НК.

5. Пълномощно за вносителя Зонка Златкова Спасова, упълномощена за внасяне на документи за регистриране в ЦИК за ИПВР на номинираните от БКП кандидати за президент и вицепрезидент.

Политическа партия "Българска комунистическа партия" с предложението си за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент не прилага списък в оригинал с трите имена и ЕГН по документ за самоличност и подписи на не по-малко от 15 000 избиратели, подкрепящи издигането на кандидатите. Не представя и банков документ за внесен безлихвен изборен депозит от 5000 лв. по набирателна сметка на БНБ. При приемането на документите вносителят е уведомен за направените забележки, отразени в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката за изборите на 22 октомври 2006 г. (Приложение № 22)

Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката, като провери представените документи, приема, че не са изпълнени изискванията на чл. 6, ал. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и т. 2 от Решение № 16 от 24 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР, поради което

 

Р Е Ш И :

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА за кандидат за президент на Република България Владимир Асенов Спасов, ЕГН ..., с постоянен адрес в София, бул. "П. Ю. Тодоров", бл. 5, и кандидат за вицепрезидент Мариана Станакиева Матеева, ЕГН ..., с постоянен адрес в София, ж.к. "Левски В", бл. 24, за изборите на 22 октомври 2006 г.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в тридневен срок от обявяването му.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                               Снежана Начева

                                            

 

СЕКРЕТАР:      

                                                               Мустафа Карадайъ

Всички решения