Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 109

София, 17 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: промяна в РИК - Варна

 

Постъпило е писмо с вх. № 152 от 17.09.2006 г. от председателя на РИК - Варна, с приложена към него молба от Христо Бойчев Боев - член на РИК - Варна, назначен с Решение № 38 от 31.08.2006 г. на ЦИК за ИПВР, с молба да бъде освободен от длъжността член на РИК поради професионална ангажираност. Молбата е подадена чрез РИК - Варна, до ЦИК за ИПВР. В документите се съдържа и предложение от Ангел Костадинов Попов  - пълномощник на "Коалиция за България", да бъде освободен Христо Бойчев Боев и на негово място да бъде назначен Масис Бердж Хаджолян.

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10н, ал. 1, т. 17 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Рапубликата

 

Р Е Ш И :

 

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - Варна, назначения за член Христо Бойчев Боев.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - Варна, Масис Бердж Хаджолян, ЕГН ..., от резервния състав.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Варна.

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                               Снежана Начева

                                            

СЕКРЕТАР:      

                                                               Мустафа Карадайъ

Всички решения