Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 11

София, 21 август 2006 г.

 

ОТНОСНО: регистрация в ЦИК за ИПВР на политически партии и коалиции на политически партии и инициативни комитети за издигане на   кандидатури за президент и вицепрезидент на Републиката в изборите на 22 октомври 2006 г.

 

 

На основание чл. 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

І. Регистрация на политически партии и коалиции на политически партии

1. Кандидати за президент и вицепрезидент могат да издигат само политически партии и коалиции на политически партии, които отговарят на изискванията на Закона за политическите партии и Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и са регистрирани в ЦИК за ИПВР за участие в изборите на 22 октомври 2006 г.

2. Заявлението за регистрация в ЦИК за ИПВР се подава не по-късно от 40 дни преди изборния ден - 11 септември 2006 г. включително (чл. 3, ал. 4 от ЗИПВР).

3. Регистрацията се извършва въз основа на заявление (Приложение № 10 от изборните книжа) от централното ръководство на политическата партия или от ръководството на коалицията на политически партии, адресирано до ЦИК за ИПВР. Заявлението от партията се подписва от представляващия (представляващите) според съдебната регистрация. Заявлението от коалицията се подписва от представляващия (представляващите) я според решението за създаването й. Заявлението може да бъде подписано и от изрично упълномощен (упълномощени) от представляващия (представляващите) партията или коалицията лице (лица).

4. В заявлението се посочват:

- наименованието на партията според съдебната регистрация;

- наименованието на коалицията според решението за създаването й;

- адрес и телефон за връзка;

- искане за регистрация;

- описание на приложените към заявлението документи.

5. Към заявлението за регистрация политическите партии прилагат:

а) заверено от съда копие с решението за регистрацията й;

б) удостоверение за актуалното правно състояние на партията, издадено от Софийски градски съд след определяне на датата на изборите (1 август 2006 г.);

в) удостоверение от Сметната палата за внесен финансов отчет от партията за последните три години;

г) образец от подписа на представляващия (представляващите) партията;

д) образец от печата на партията;

е) пълномощно на лицето, подаващо документите в ЦИК за ИПВР, от представляващия (представляващите) партията.

6. Към заявлението за регистрация коалициите на политически партии прилагат:

а) решение за създаване на коалицията за издигане на кандидат за президент и вицепрезидент, подписано от представляващите партиите, участващи в коалицията;

б) документите по т. 5 за всяка една от участващите партии;

в) заверени от партиите преписи от решенията на съответните ръководни органи на всяка от партиите за участие в коалицията и за издигане на конкретни кандидати за президент и вицепрезидент;

г) образец от подписа на представляващия (представляващите) коалицията;

д) образец от печата на коалицията, ако има такъв;

е) пълномощно на лицето, подаващо документите в ЦИК за ИПВР, от представляващия (представляващите) коалицията.

7. За образуване на коалиция на политически партии за издигане на кандидат за президент и вицепрезидент не е необходимо партиите да са се регистрирали предварително поотделно в ЦИК за ИПВР за участие в изборите на 22 октомври 2006 г.

8. До регистрация се допускат само коалиции на политически партии.

9. Не се изисква нотариална заверка на заявленията, образците от подписите на представляващите партиите и коалициите, образците от печатите на партиите и коалициите и пълномощните на лицата, подаващи документите за регистрация в ЦИК за ИПВР.

10. Централната избирателна комисия за ИПВР извършва проверка на заявлението и приложените към него документи. При констатиране на нередовности дава указания за отстраняването им в срок 3 дни, но не по-късно от 11 септември 2006 г.

Лицето, подаващо документите, удостоверява с подписа си в регистъра, че е уведомено за дадените указания. Когато нередовностите се установят след приемането на книжата, уведомяването за отстраняване се извършва на заявения адрес или телефон за връзка и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязва и датата на уведомяването. Срокът за отстраняване на нередовността е тридневен, но не по-късно от 11 септември 2006 г.

ІІ. Регистрация на инициативен комитет

11. За издигане кандидатури за президент и вицепрезидент пряко от избиратели се образува инициативен комитет от избиратели  в състав не по-малко от 21 души и не по-късно от 40 дни преди изборния ден.

12. Заявлението за регистрация на инициативен комитет се подава не по-късно от 40 дни преди изборния ден - 11 септември 2006 г. включително.

13. Регистрацията се извършва въз основа на заявление (Приложение № 13 от изборните книжа) от името на всички членове на инициативния комитет, адресирано до ЦИК за ИПВР. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет.

14. В заявлението се посочват:

а) за издигане кандидатурите на кои граждани за президент и вицепрезидент е създаден инициативният комитет;

б) адрес и телефон за връзка;

в) искане за регистрация;

г) описание на приложените документи.

15. Към заявлението за регистрация на инициативния комитет се прилагат:

а) решение за създаване на инициативния комитет за издигане на тези кандидати;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, влизащи в инициативния комитет;

в) нотариално заверено пълномощно на лицето (лицата), подаващо (подаващи) документите в ЦИК за ИПВР, ако не е (са) членове на инициативния комитет.

16. Централната избирателна комисия за ИПВР извършва проверка на заявлението и приложените документи по т. 15. При наличие на нередовности дава указания за отстраняването им в срок от 3 дни, но не по-късно от 11 септември 2006 г.

Лицето, подаващо документите, удостоверява с подписа си, че е уведомено за дадените указания.

Когато нередовностите са установени след приемането на документите, уведомлението за отстраняването им се извършва на заявения адрес или телефон за връзка и обстоятелството се вписва в регистъра, като се отбелязва и датата на уведомяването.

Срокът за отстраняване на нередовностите е тридневен, но не по-късно от 11 септември 2006 г.

ІІІ. Подаване на документи:

17. Централната избирателна комисия за ИПВР започва да приема документи за регистрация на политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети от 9,00 ч. на 28 август 2006 г. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Ал. Батенберг" № 1, вход откъм Ларгото за зала "Света София".

18. Приемането на документи се извършва всеки ден от 9,00 до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация за участие в изборите на 22 октомври 2006 г. изтича на 11 септември 2006 г. в 19,00 ч.

19. За регистрацията на всяка партия, коалиция на политически партии и инициативен комитет ЦИК за ИПВР взема отделно решение. Решенията се вписват в регистъра на партиите, коалициите и инициативните комитети за издигане на кандидат за президент и вицепрезидент на Републиката за изборите на 22  октомври 2006 г. (Приложение № 15 от изборните книжа). Инициативните комитети се индивидуализират с имената на кандидатите за президент и вицепрезидент.

Централната избирателна комисия за ИПВР издава удостоверения за извършените регистрации на политическите партии (Приложение № 11 от изборните книжа), на коалициите от политически партии (Приложение №  12 от изборните книжа) и на инициативните комитети (Приложение № 14 от изборните книжа).

20. Решението за регистрация (включително отказът за регистрация) на политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в тридневен срок от съобщаването му.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения