Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 116

София, 18 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от "Афис" ООД

 

 

Постъпило е заявление вх. № 161 от 18.09.2006 г. от управителя на "Афис" ООД Юрий Леонов Асланов за издаване на разрешение дружеството да извършва социологически проучвания в изборните дни 22 и 29 октомври 2006 г. от типа "Exit Poll" и на извадково преброяване на гласовете след приключване на изборните дни от типа Quick Count". В заявлението са описани презентации с описание на опита им за провеждане на социологически проучвания. Заявлението е придружено с копие от удостоверение за актуално състояние от 21.07.2006 г. по ф.д. № 6474/1999 г. на СГС, копия от решения № 1 от 4.06.1999 г., № 2 от 10.03.2000 г. и № 3 от 10.07.2003 г. по ф.д. № 6474/1999 г. на СГС; инструкция (методика) за извършване на социологически проучвания в изборните дни; списък на наблюдаваните изборни секции (извадка), в които ще се извършват социологическите проучвания в изборните дни; образец на отличителния знак на анкетьорите.

Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката намира, че заявлението и придружаващите го документи отговарят на изискванията на Решение № 92 от 13.09.2006 г. на ЦИК за ИПВР.

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 16 и параграф 2 от заключителните разпоредби на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 15 и чл. 59, ал. 3 и 4 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Разрешава на "Афис" ООД да провежда социологически проучвания в изборните дни 22 и 29 октомври 2006 г.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                Мустафа Карадайъ

Всички решения