Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 118

София, 18 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: жалба от Кирил Илиев, областен координатор на ПП "АТАКА" в област Враца, против действия на кмета на община Мездра

 

Постъпила е жалба вх. № 165 от 18.09.2006 г. от Кирил Илиев, областен координатор на ПП "АТАКА" в област Враца, против действия на кмета на община Мездра.

С жалбата се възразява срещу грубото показване на ЗИПВР от кмета на община Мездра, който не е спазил законовото квотно разпределение на парламентарно представените партии при определяне съставите на СИК за общината.

Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката, след като обсъди доводите на жалбоподателя, намира жалбата за недопустима.

В разпоредбата на чл. 10н, ал. 1 от ЗИПВР се регламентират общите правомощия на ЦИК за ИПВР. В тях не е предвидена възможността Централната избирателна комисия за ИПВР да контролира действия и актове на кметовете на общини. Подадената жалба следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 10н, ал. 1, т. 3 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кирил Илиев - областен координатор на ПП "АТАКА" за област Враца, против действия на кмета на община Мездра.

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

Всички решения