Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 12

София, 22 август 2006 г.

 

 

ОТНОСНО: проверка на списъците с избиратели в подкрепа на кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 3, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

1. Централната избирателна комисия за ИПВР извършва проверка на списъците с подписите на избиратели, подкрепящи регистрацията на кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката.

2. Възлага на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД "ГРАО") при Министерството на регионалното развитие и благоустройството проверка на данните от списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката. Разплащането за проверка на ЕГН на избиратели се извършва от Министерския съвет при базисна цена 0,35 лв. на ЕГН.

3. Проверките по т. 2 обхващат записите от трите имена и ЕГН при наличието на подпис. Ако в хода на проверката се установят 15 000 коректни записа на избиратели, ГД "ГРАО" прекратява проверката и уведомява ЦИК за ИПВР за резултата.

4. Проверката на всеки списък по т. 2 се извършва по следния ред:

а) секретарят на ЦИК за ИПВР или друг специално упълномощен член на ЦИК за ИПВР предава по опис приетия от комисията списък на избиратели по чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗИПВР на упълномощен за целта служител на ГД "ГРАО". В описа се посочват:

- кандидатската листа, за която е списъкът;

- броят на страниците (листовете);

- заявеният брой подписи на избиратели;

б) след проверка на данните от списъка служителят на ГД "ГРАО", извършил проверката, съставя протокол в два екземпляра - за ГД "ГРАО" и за ЦИК за ИПВР, в който се посочват изрично следните данни:

- заявеният брой на избирателите в списъка;

- брой въведени и проверени записи;

- брой установени коректни записи;

- общ брой на некоректни записи, в т.ч.:

* брой ЕГН на лица под 18 години;

* брой повторени записи в същия списък;

* брой неверни и непълни имена;

* брой несъответствия между ЕГН и имена;

* брой некоректни ЕГН;

в) протоколът по буква "б" се подписва от извършилия проверката служител на ГД "ГРАО" и от директора на ГД "ГРАО" и заедно със съответния списък се връща на ЦИК за ИПВР, за което се съставя приемно-предавателна разписка. Разписката се изготвя в два екземпляра - за ГД "ГРАО" и за ЦИК за ИПВР, и се подписва от секретаря на ЦИК за ИПВР или от специално упълномощен член на ЦИК за ИПВР и от служителя по буква "а".

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

Всички решения