Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 132

София, 20 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: жалби от упълномощените представители на коалиция "АТАКА", коалиция "ОДС", Коалиция за България за област Перник против решение  № 15 от 15.09.2006 г. на РИК - Перник № 14

 

 

Постъпили са жалби: от коалиция "АТАКА", вх. № 26 от 18.09.2006 г., от коалиция "ОДС", вх. № 28 от 18.09.2006 г., и Коалиция за България, вх. № 30 от 18.09.2006 г. в РИК - Перник, против решение № 15 от 15.09.2006 г. на РИК - Перник № 14, за назначаването на СИК в община Радомир.

Възражението касае неназначаване на представители на коалиция "АТАКА", коалиция "ОДС" и Коалиция за България в СИК в община Радомир.

Жалбите са подадени в срок и следва да бъдат разгледани.

Разгледани по същество, те са неоснователни поради следните съображения (съображенията се излагат общо за трите жалби поради идентичност на оплакванията):

Приложимият закон (чл. 10м, ал. 4 от ЗИПВР) не предвижда представители на всички политически сили във всяка секционна избирателна комисия. Представителството се отнася до основното съотношение между парламентарните групи на политическите партии и коалиции в Народното събрание общо за избирателния район.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10л, ал. 5, изр. първо и чл. 10м, ал. 4 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от упълномощения представител на коалиция "АТАКА", против решение № 15 от 15.09.2006 г. на РИК - Перник № 14, за назначаване на представители на коалиция "АТАКА" в СИК в община Радомир.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от упълномощения представител на коалиция "ОДС", против решение № 15 от 15.09.2006 г. на РИК - Перник № 14, за назначаване на представители на коалиция "ОДС" в СИК в община Радомир.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от упълномощения представител на Коалиция за България, против решение № 15 от 15.09.2006 г. на РИК - Перник № 14, за назначаване на представители на Коалиция за България в СИК в община Радомир.

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

Всички решения