Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 135

София, 21 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: жалба от ПП "АТАКА" против решение № 16

 от 16.09.2006 г. на РИК - Хасково № 29

 

 

Постъпила е жалба, вх. № 16 от 19.09.2006 г. на РИК - Хасково, от ПП "АТАКА" чрез пълномощника за община Хасково Анюта Лозкова Лозева против решение № 16 от 16.09.2006 г. РИК - Хасково № 29, обявено на 16.09.2006 г. в 15,30 ч. за назначаване на СИК в община Хасково.

Изразява се несъгласие срещу  разпределението на ръководните места в секционните избирателни комисии на територията на общината. От представения от кмета на община Хасково протокол е видно, че от общо 144 членове на ПП "АТАКА" в СИК в община Хасково, 13 са председатели, заместник-председатели и секретари. Районната избирателна комисия - Хасково № 29, назначава общо 138 членове от квотата на ПП "АТАКА", от които 11 председатели на СИК.

Искането на ПП "АТАКА" е да се отмени решение № 16 от 16.09.2006 г. и да бъде изготвено ново, което да е основано на проведените консултации при кмета на община Хасково.

Жалбата е подадена в срок и следва да бъде разгледана.

Разгледана по същество, тя е неоснователна поради следните съображения:

Районната избирателна комисия - Хасково № 29, с обжалваното решение се е съобразила с разпоредбите на чл. 10м, ал. 4 от ЗИПВР и Решение № 19 от 25 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР относно назначаване съставите на СИК. Утвърдените квоти на представителство в СИК съответстват на съотношението на партиите и коалициите, представени в 40-ото Народното събрание в рамките на избирателния район. Районната избирателна комисия е изпълнила и изискването на т. 7 от Решение № 19 от 25 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР.

Предвид изложеното и на основание чл. 10н, ал. 1, т. 5 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на ПП "АТАКА" против решение № 16 от 16.09.2006 г. на РИК - Хасково № 29, за назначаване на СИК в община Хасково.

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

Всички решения