Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 136

София, 21 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: жалба от упълномощения представител на

 политическа партия "ДСБ" Петър Петков

 против решение № 14 от 16.09.2006 г. на

 РИК - Добрич № 8

 

 

Постъпила е жалба, вх. № 22 от 19.09.2006 г. на РИК - Добрич, от упълномощения представител на политическа партия "ДСБ" Петър Иванов Петков против решение № 14 от 16.09.2006 г. на РИК - Добрич № 8, обявено на 16.09.2006 г., за назначаване на СИК в община Добрич.

Изразява се несъгласие срещу разпределението на членовете в СИК на територията на община Добрич, като се твърди, че съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗИНП, препращащ към § 2 от ЗИПВР, всяка една парламентарно представена партия или коалиция има право на свои представители във всяка една СИК. На второ място в жалбата се сочи, че така направеното от РИК разпределение на членовете в СИК за община Добрич ще затрудни транспортирането на членовете на СИК до съответните избирателни секции. На трето място е направено искане в 35 от общо 69 СИК, в които политическа партия "ДСБ" няма назначени членове, да бъдат назначени нейни представители.

Жалбата е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна поради следните съображения:

Решение № 14 от 16.09.2006 г. на РИК - Добрич, е взето с изискуемия от закона кворум и при постановяването му РИК е взела предвид разпоредбата на чл. 10л, ал. 5 и чл. 10м, ал. 4 от ЗИПВР и при назначаването на съставите на СИК е съобразено основното съотношение на партиите и коалициите, представени в 40-ото Народно събрание, в рамките на избирателния район. Районната избирателна комисия е изпълнила и изискванията на т. 7 от Решение № 19 от 25 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР относно назначаване съставите на СИК. Така постановеното от РИК - Добрич, решение се явява правилно и законосъобразно.

Предвид изложеното и на основание чл. 10н, ал. 1, т. 5 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на упълномощения представител на политическа партия "ДСБ" Петър Иванов Петков против решение № 14 от 16.09.2006 г. на РИК - Добрич № 8, за назначаване на СИК в община Добрич.

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

Всички решения