Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 137

София, 21 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: жалба от упълномощения представител на

  политическа партия "ДСБ" Петър Петков,

  против решение № 18 от 16.09.2006 г.

  на РИК - Добрич № 8

 

 

Постъпила е жалба, вх. № 21 от 19.09.2006 г. на РИК -  Добрич, от упълномощения представител на политическа партия "ДСБ" Петър Иванов Петков, против решение № 14 от 16.09.2006 г. РИК - Добрич № 8, обявено на 16.09.2006 г., за назначаване на СИК в община Балчик.

Изразява се несъгласие, на първо място, срещу разпределението на членовете в секционните избирателни комисии в община Балчик, като се твърди, че съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗИНП, препращащ към § 2 от ЗИПВР, всяка една парламентарно представена партия или коалиция има право на свои представители във всяка една СИК. На второ място, в жалбата се сочи, че така определеният максимален брой на членовете на някои СИК с избиратели до 300 души - до 7 членове, и с избиратели над 300 души - 9 членове, води до намаляване на представителството на ПП "ДСБ" в тези секционни комисии. На трето място е направено искане в 23 от общо 36 СИК, в които ПП "ДСБ" няма назначени членове, да бъдат назначени нейни представители.

Жалбата е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна поради следните съображения:

Решение № 18 от 16.09.2006 г. на РИК - Добрич, е взето с изискуемия от закона кворум и при постановяването му РИК е взела предвид разпоредбите на чл. 10л, ал. 5  и чл. 10м, ал. 4 от ЗИПВР и при назначаването съставите на СИК е съобразено основното съотношение на партиите и коалициите, представени в 40-ото Народно събрание, в рамките на избирателния район. Районната избирателна комисия е изпълнила и изискванията на т. 7 от Решение № 19 от 26.08.2006 г. относно назначаване съставите на СИК.

Така постановеното решение от РИК - Добрич, се явява правилно и законосъобразно.

Предвид изложеното и на основание чл. 10н, ал. 1, т. 5 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от упълномощения представител на политическа партия "ДСБ" против решение № 18 от 16.09.2006 г. на РИК - Добрич № 8, за назначаване на СИК в община Балчик.

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

Всички решения