Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 139

София, 21 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: жалба от упълномощения представител на "АТАКА"

  за област Шумен Румен Стоянов Русев против

  решение № 16 от 19.09.2006 г. на РИК - Шумен № 30

 

 

Постъпила е жалба, вх. № 24 от 20.09.2006 г. на РИК -  Шумен, от упълномощения представител на "АТАКА" Румен Стоянов Русев против решение № 16 от 19.09.2006 г. РИК - Шумен № 30, за назначаване на съставите на СИК в община Шумен.

Изразява се несъгласие с решението на РИК - Шумен, да назначи състави на СИК в община Шумен, което не е съобразено с направеното от кмета предложение, и се прави искане за назначаване на състави в СИК в община Шумен съобразно направеното от кмета предложение.

Жалбата е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна поради следните съображения:

Решение № 16 от 19.09.2006 г. на РИК - Шумен, е взето с изискуемия от закона кворум и при постановяването му РИК е взела предвид разпоредбите на чл. 10л, ал. 5  и чл. 10м, ал. 4 от ЗИПВР и при назначаването съставите на СИК е съобразено основното съотношение на партиите и коалициите, представени в 40-ото Народно събрание, в рамките на избирателния район. Районната избирателна комисия е изпълнила и изискванията на т. 7 от Решение № 19 от 26.08.2006 г. относно назначаване съставите на СИК.

Видно от приложения към жалбата протокол от проведени консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 40-ото Народно събрание същите, не са постигнали съгласие за разпределение на членовете в СИК.

Така постановеното решение от РИК - Шумен, се явява правилно и законосъобразно.

Предвид изложеното и на основание чл. 10н, ал. 1, т. 5 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от упълномощения представител "АТАКА" против решение № 16 от 19.09.2006 г. на РИК - Шумен № 30, за назначаване на СИК в община Шумен.

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

Всички решения