Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 14

София, 23 август 2006 г.

 

 

ОТНОСНО: реда и условията за гласуване на българските граждани в чужбина, изготвяне на избирателните списъци и образуване на избирателните секции за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3, чл. 10б, ал. 2 и § 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката във връзка с чл. 37, чл. 40, ал. 1, чл. 41, ал. 1, 8 и 9, чл. 87, ал. 4 и чл. 106, ал. 5 от  Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

1. Гласуването и преброяването на гласовете на българските граждани в чужбина се извършва в избирателни секции.

2. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина образуват избирателните секции до 1 октомври 2006 г.

3. Избирателните секции се образуват в населени места с дипломатическо или консулско представителство на страната при наличието на не по-малко от 100 избиратели, заявили лично желанието си да гласуват чрез писмено заявление.

4. Избирателна секция в чужбина може да се образува и в населено място, където няма дипломатическо или консулско представителство, при наличие на не по-малко от 100 избиратели, писмено заявили желанието си да гласуват в населеното място не по-късно от 1 октомври 2006 г. (20 дни преди изборния ден).

5. Избирателна секция може да се образува и по преценка на ръководителите на дипломатическото или консулското представителство, като в този случай те изпращат чрез Министерството на външните работи до ЦИК за ИПВР писмената си мотивировка за това и в срока по т. 2.

6. В писменото заявление се посочват: трите имена по паспорт или военна карта на избирателя; мястото и датата на раждане; ЕГН; адресът на пребиваване в съответната държава; постоянният адрес на заявителя в Република България; серията и номерът на паспорта или военната карта.

Заявлението се подписва саморъчно от заявителя.

7. Заявленията се подават лично, с писмо или в електронна форма, от която да е виден самоморъчният подпис на заявителя, до посолството на Република България или консулската служба за съответната държава.

8. Заявление, което не отговаря на изискванията по т. 6 и 7, не се взема предвид при образуването на избирателни секции, а заявителят не се включва в предварително изготвения избирателен списък.

9. Ръководителят на дипломатическото или консулското представителство изпраща на Министерството на външните работи  до 6 октомври 2006 г. (15 дни преди изборния ден) пълна информация за всички избиратели, подали заявления за гласуване в чужбина. Информацията съдържа трите имена, ЕГН, постоянния адрес на заявителите в Република България и държавата, където те ще гласуват.

Най-късно до 6 октомври 2006 г. Министерството на външните работи изпраща обобщените данни от всички държави до Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да бъдат автоматизирано заличени от избирателните списъци за гласуване в Република България лицата, заявили, че ще гласуват в чужбина, и да бъдат включени същите лица в "забранителните списъци". Информацията се предава на хартиен и на електронен носител.

Заличените избиратели не могат да бъдат дописвани в избирателните списъци в страната в изборния ден.

10. В една избирателна секция се включват до 1000   избиратели. При подадени повече от 1000 заявления за гласуване се образува нова секция.

11. Избирателните списъци за гласуване в чужбина се съставят от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства най-късно до деня на изборите (21 октомври 2006 г.) въз основа на постъпилите писмени заявления.

12. Невключени в избирателните списъци български граждани, явили се да гласуват в изборния ден, се дописват от съответната СИК в избирателния списък.

13. Ръководителят на дипломатическото или консулското представителство назначава състава на СИК най-късно един ден преди деня на изборите (21 октомври 2006 г.) и оказва съдействие в организиране на тяхната дейност.

Всяка СИК се състои от председател, заместник-председател, секретар и до 4 членове (за секции с до 300 избиратели) и до 6 членове (за секции с над 300 избиратели).

14. В състава на СИК могат да участват лица, предложени от централните  ръководства  на  политическите  партии  и  коалиции  в 40-ото Народно събрание, както и служители на съответното дипломатическо или консулско представителство, или на Министерството на външните работи.

Министерството на външните работи изпраща на ЦИК за ИПВР копия на получените списъци с предложени лица от централните ръководства на политическите партии и коалиции, представени в 40-ото Народното събрание, най-късно три дни преди деня на изборите.

Разходите по изпращане на включените в СИК лица по предложения на политически партии и коалиции са за сметка на предложилите ги.

15. Секционните избирателни комисии имат правомощията по чл. 10н, ал. 5 от ЗИПВР.

16. Жалби срещу действията на СИК се подават чрез ръководителя на дипломатическото или консулското представителство до ЦИК за ИПВР.

17. Ръководителят на дипломатическото представителство трябва незабавно:

а) да поиска по установения ред съгласието на приемащата държава за произвеждане на избори, както и съгласие за разкриване на избирателни секции и в други населени места освен в дипломатическите представителства;

б) в държава, където Република България няма дипломатическо представителство, но има дипломатически отношения и е назначила акредитиран посланик, да поиска съгласие на приемащата държава за разкриване на избирателни секции по т. 5;

в) в съответствие със законите на приемащата държава да огласи (чрез обява или с други подходящи средства) реда за гласуване на българските граждани в чужбина.

18. Ръководителят на дипломатическото или консулското представителство по възможност оказва организационно-техническо съдействие на представителите на всички политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети, регистрирали кандидати за президент и вицепрезидент, при провеждането на срещи с избирателите.

19. Всички изборни книжа и материали се предават от ръководителя на дипломатическото или консулското представителство на председателя и секретаря на СИК.

Изборните книжа, без бюлетините и секционните протоколи, могат да бъдат фотокопирани или изпратени по електронен път.

20. Българските граждани в чужбина гласуват само с валиден документ за самоличност, издаден съгласно чл. 38 от Закона за българските документи за самоличност, а именно: паспорт, дипломатически паспорт, служебен паспорт, моряшки паспорт или военна карта за самоличност.

Не се допуска до гласуване български гражданин, представящ друг документ за самоличност, предвиден по ЗБДС, но непосочен в изрично изброените по-горе.

21. Представеният документ следва да не е с изтекъл срок на валидност към датата на произвеждания избор за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.

В случаите на изтекъл срок на валидност на документа явилият се в изборния ден български гражданин се допуска до гласуване само след представяне на служебна бележка, издадена от българско дипломатическо или консулско представителство, и по образец, изготвен и утвърден от Министерството на външните работи.  Служебната бележка удостоверява подаването на документи за нов паспорт или заверката на документи за издаване на нов паспорт чрез упълномощено лице.

22. За издадените служебни бележки се води отделен регистър, в който се вписват: номерът и датата на издаване на служебната бележка, трите имена и ЕГН на лицето, на което е издадена, и номерът на документа с изтекъл срок.

23. След гласуването член на СИК полага печат и подпис и в документа на избирателя по т. 20.

24. Представената от избирател служебна бележка по т. 21 СИК изземва и прилага към избирателния списък, като в графа "Забележки" отразява номера и датата на служебната бележка.

25. При гласуване и установяване на резултатите от него в изборните помещения могат да присъстват застъпници, представители на партиите, коалициите на политически партии, инициативните комитети, наблюдатели и български журналисти.

Ръководителят на дипломатическото или консулското представителство на Република България може да покани и чуждестранни журналисти и официални представители на приемащата държава.

26. След изтичане на изборния ден (19,00 ч. местно време) председателят на СИК обявява гласуването за приключило.

Неизползваните бюлетини се опаковат и пакетите се запечатват в присъствието на членовете на СИК, след което се отваря избирателната кутия.

След определяне на резултатите от гласуването изборните книжа и бюлетините се опаковат отделно, запечатват се и пакетът се подписва от членовете на СИК.

27. Секционните избирателни комисии в чужбина изпращат незабавно резултатите от гласуването в ЦИК за ИПВР - София, чрез протокол-грама, като изчакват потвърждение от ЦИК за ИПВР за получаването на протокол-грамата.

28. Секционните избирателни комисии изпращат чрез дипломатическото (консулското) представителство изборните книжа и материали от гласуването в чужбина (включително и неразпластения оригинален протокол с резултатите от проведеното гласуване) по първата дипломатическа поща до Министерството на външните работи за предаването им в ЦИК за ИПВР.

29. Организационно-техническото обезпечаване на изборите в чужбина се извършва от Министерския съвет чрез Министерството на външните работи.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                Мустафа Карадайъ

Всички решения