Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 141

София, 21 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: условията и реда за замяна членовете

на РИК и СИК

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3 и 17, чл. 10л, ал. 5 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и Решение № 19 от 25 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

1. Замяна на назначен член в състава на РИК и СИК се извършва след:

- писмено предложение на политическата партия или коалиция, в което се посочват имената и длъжността на заменяното и заместващото го лице;

- писмен отказ на заменяното лице,

- при трайна невъзможност на заменяното лице да изпълнява функцията си се представя съответен документ, удостоверяващ това обстоятелство.

2. Замяна в състава на РИК се извършва с решение на ЦИК за ИПВР, а замяна в състава на СИК - с решение на РИК.

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                               Снежана Начева

                                            

СЕКРЕТАР:      

                                                               Мустафа Карадайъ

Всички решения