Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 144

София, 21 септември 2006 г.

 

 

ОТНОСНО: допускане на Българско сдружение за честни

 избори и граждански права - гр. Плевен,

 за участие с наблюдатели в изборите за

 президент и вицепрезидент на Републиката

 на 22 октомври 2006 г.

 

 

Постъпило е заявление за участие с наблюдатели в изборите за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката на 22  октомври 2006 г. от Българско сдружение за честни избори и граждански права - гр. Плевен, подписано от представляващия сдружението Пройчо Иванов Караиванов.

Заявлението е подадено в ЦИК за ИПВР на 21.09.2006 г. и е заведено под № 198 от 21.09.2006 г.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално състояние на Българско сдружение за честни избори и граждански права - гр. Плевен, издадено от Плевенския окръжен съд по ф.д. № 1182/2001 г. на 19.09.2006 г.

2. Копие от устава на сдружението.

3. Анотация и проект за наблюдение.

Централната избирателна комисия за ИПВР приема, че са налице изискванията на Решение № 21 от 28 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР за допускане на сдружението за участие в изборите с наблюдатели.

Предвид гореизложеното, дългогодишния опит на сдружението в наблюдението на избори и на основание чл. 10н, ал. 1, т. 3 и 6 и § 1а, т. 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА Българско сдружение за честни избори и граждански права - гр. Плевен, до участие с наблюдатели в изборите за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г. по реда на Решение № 21 от 28 август 2006 г. и на представените от сдружението лица да се издадат удостоверения за наблюдатели (Приложение № 23 от изборните книжа).

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд. 

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                Мустафа Карадайъ

Всички решения