Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 145

София, 21 септември 2006 г.

 

 

ОТНОСНО: допускане на Българско сдружение за честни

 избори и граждански права - Национална  

 асоциация, за участие с наблюдатели в изборите

 за президент и вицепрезидент на Републиката

 на 22 октомври 2006 г.

 

 

Постъпило е заявление за участие с наблюдатели в изборите за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката на 22  октомври 2006 г. от Българско сдружение за честни избори и граждански права - Национална асоциация, подписано от представляващия сдружението Антон Александров Хиджов.

Заявлението е подадено в ЦИК за ИПВР на 21.09.2006 г. и е заведено под № 194 от 21.09.2006 г.

Към заявлението са приложени:

1. Учредителен протокол от 29.07.2006 г.

2. Копие от устава на сдружението.

3. Анотация и проект за наблюдение.

4. Талон, издаден от фирмено отделение на СГС, вх. № 32939 от 29.08.2006 г.

Централната избирателна комисия за ИПВР приема, че не са налице изискванията на Решение № 21 от 28 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР за допускане на сдружението за участие в изборите с наблюдатели, тъй като от представения талон е видно, че на 29.08.2006 г. в Софийски градски съд са внесени документи за начална регистрация, т.е. сдружението все още не е вписано в регистъра и не е юридическо лице по смисъла на закона.

Предвид гореизложеното на основание чл. 10н, ал. 1, т. 3 и 6 и § 1а, т. 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и Решение № 21 от 28 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР  Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

НЕ ДОПУСКА Българско сдружение за честни избори и граждански права - Национална асоциация, до участие с наблюдатели в изборите за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд. 

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                Мустафа Карадайъ

Всички решения