Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 146

София, 25 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: жалби от Тодор Хайдутов - представител на

 Коалиция за България, Пламен Петков -

 представител на ДПС, и Йордан Йорданов -

 представител на НДСВ, и тримата упълномощени

 представители за община Аксаково, област Варна,

 против решения № 14 и 15 от 15.09.2006 г. на

 РИК - Варна № 3

 

 

Постъпили са жалби, вх. № 162 и 168 от 18.09.2006 г. на ЦИК за ИПВР, от Тодор Хайдутов - представител на Коалиция за България, Пламен Петков - представител на ДПС, и Йордан Йорданов - представител на НДСВ, и тримата упълномощени представители за община Аксаково, област Варна, против решения № 14 и 15 от 15.09.2006 г. на РИК - Варна № 3, с които се оставят без уважение жалба за разпределение на квотите в СИК в община Аксаково, както и потвърждаването на тези квоти чрез решение № 15 на РИК - Варна.

Жалбоподателите поддържат, че на проведените консултации с кмета на община Аксаково не е постигнато споразумение между политическите сили и разпределението на квотите не отразява основното съотношение между парламентарните групи на политическите партии и коалиции в Народното събрание, каквото е изискването на чл. 10м, ал. 4 на ЗИПВР и Решение № 19 от 25 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР.

В този смисъл се твърди, че и взетото впоследствие решение № 15 на РИК - Варна, е незаконосъобразно.

Централната избирателна комисия за ПИВР намира, че жалбите са основателни.

Съгласно разпоредбите на чл. 10л, ал. 5 от ЗИПВР следва между политическите сили да се постигне съгласие за разпределение на представителите им в СИК. При непостигане на съгласие съставът на СИК се предлага от кмета на общината. Видно от представените доказателства по жалбите, несъгласието на представителите на Коалиция за България и ДПС е ясно и точно изразено в подписания протокол за консултациите при кмета на община Аксаково, а в същия момент кметът твърди, че е постигнато споразумение между представителите на политическите сили в общината. Районната избирателна комисия - Варна, без да има доказателства за законосъобразността на действията на кмета на община Аксаково, ги потвърждава чрез своето решение № 15, което е нарушение на изискванията на ЗИПВР. Районната избирателна комисия - Варна, е назначила членове на СИК в нарушение на изискванията за представителство на политическите сили, като дори в секция № 9 е назначила за председател и зам.-председател представители на Коалиция за България, което е недопустимо.

Предвид изложеното и на основание чл. 10н, ал. 1, т. 5 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

1. ОТМЕНЯ решение № 15 от 15.09.2006 г. на РИК - Варна, в частта му за назначаване на СИК в община Аксаково, област Варна, като:

1.1. ОСВОБОЖДАВА представители на политически партии и коалиции в назначените СИК в община Аксаково, област Варна, както следва:

- в секция 1 - представителите на БНС и АТАКА - членове

- в секция 2 - представителя на БНС - член

- в секция 3 - представителите на ДСБ и БНС - членове

- в секция 4 - представителите на АТАКА и ОДС - членове

- в секция 5 - представителите на ДСБ и БНС - членове

- в секция 6 - представителите на ОДС и АТАКА - членове

- в секция 7 - представителите на АТАКА, БНС и ДСБ - членове

- в секция 8 - представителите на АТАКА и БНС - членове

- в секция 9 - представителите на  КБ - зам.-председател

                                                        БНС - член

                                                        АТАКА - член

- в секция 10 - представителя на ДСБ - член

- в секция 11 - представителя на ОДС - член

- в секция 12 - представителя на АТАКА - член

- в секция 13 - представителите на ОДС и ДСБ - членове

- в секция 14 - представителите на АТАКА и БНС - членове

- в секция 15 - представителя на БНС - член

- в секция 16 - представителя на БНС - член

- в секция 17 - представителите на ДСБ и БНС - членове

- в секция 18 - представителя на ДСБ - член

- в секция 19 - представителя на АТАКА - член

- в секция 20 - представителя на БНС - член

- в секция 21 - представителите на ДСБ и АТАКА - членове

- в секция 22 - представителя на АТАКА - член

- в секция 23 - представителя на ДСБ - член

- в секция 24 - представителя на ОДС - член

- в секция 25 - представителя на АТАКА - член

- в секция 26 - представителя на АТАКА - член

- в секция 27 - представителя на ДСБ - член

- в секция 28 - представителя на ДСБ - член

- в секция 29 - представителя на БНС - член

- в секция 30 - представителите на ОДС и БНС - членове

- в секция 31 - представителите на ДСБ и БНС - членове

- в секция 32 - представителя на ОДС - член

- в секция 33 - представителя на ОДС - член

1.2. НАЗНАЧАВА представители на политически партии и коалиции в СИК на мястото на освободените в т. 1.1 в община Аксаково, област Варна, както следва:

- в секция 1 - представителите на КБ и НДСВ - членове

- в секция 2 - представителя на КБ - член

- в секция 3 - представителите на НДСВ и КБ - членове

- в секция 4 - представителите на НДСВ и КБ - членове

- в секция 5 - представителите на НДСВ и КБ - членове

- в секция 6 - представителите на НДСВ и КБ - членове

- в секция 7 - представителите на НДСВ, КБ и КБ - членове

- в секция 8 - представителите на НДСВ и КБ - членове

- в секция 9 - представителите на  НДСВ - зам.-председател

                                                        КБ - член

                                                        КБ - член

- в секция 10 - представителя на КБ - член

- в секция 11 - представителя на КБ - член

- в секция 12 - представителя на КБ - член

- в секция 13 - представителите на НДСВ и КБ - членове

- в секция 14 - представителите на НДСВ и КБ - членове

- в секция 15 - представителя на КБ - член

- в секция 16 - представителя на КБ - член

- в секция 17 - представителите на НДСВ и КБ - членове

- в секция 18 - представителя на КБ - член

- в секция 19 - представителя на КБ - член

- в секция 20 - представителя на КБ - член

- в секция 21 - представителите на НДСВ и КБ - членове

- в секция 22 - представителя на КБ - член

- в секция 23 - представителя на КБ - член

- в секция 24 - представителя на КБ - член

- в секция 25 - представителя на КБ - член

- в секция 26 - представителя на КБ - член

- в секция 27 - представителя на КБ - член

- в секция 28 - представителя на КБ - член

- в секция 29 - представителя на КБ - член

- в секция 30 - представителите на НДСВ и КБ - членове

- в секция 31 - представителите на НДСВ и КБ - членове

- в секция 32 - представителя на КБ - член

- в секция 33 - представителя на КБ - член

2. Задължава РИК - Варна № 3, да извърши незабавно освобождаване от длъжност посочените в т. 1.1 длъжности, както и съответното им поименно назначаване по т. 1.2 в съответствие с това решение.

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

Всички решения