Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 152

София, 27 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: допълване на Решение  № 141 от

                    21 септември 2006 г. на ЦИК за ИПВР

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3 и 17, чл. 10л, ал. 5 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Решение № 141 от 21 септември 2006 г., като създава нова т. 2 със следното съдържание:

"2. Когато назначено в състава на СИК и РИК лице не може да бъде намерено за изпълнение на служебните си задължения във връзка с произвеждане на изборите, предложилата го политическа  партия или коалиция може да поиска неговата замяна, като изрично заяви това обстоятелство с предложение до комисията по т. 3."

2. Досегашната т. 2 става т. 3

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

Всички решения