Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 155

София, 28 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: промяна в РИК - Стара Загора

 

 

Постъпило е писмо с вх. № 216 от 28.09.2006 г. от председателя на Областния съвет на ДПС - Стара Загора, Хюсеин Енгер, с молба члена на комисията Ахмед Адем Ибиш да бъде заменен с утвърдения резервен член Тунджай Рамадан Йозтюрк. Към писмото са приложени пълномощно на Хюсеин Хасан Енгер и молба от Ахед Адем Ибиш - член на РИК - Стара Загора, назначен с Решение № 60 от 4.09.2006 г. на ЦИК за ИПВР, с молба да бъде освободен от длъжността член на РИК поради невъзможност да изпълнява задълженията си.

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10н, ал. 1, т. 17 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И :

 

1. ОСВОБОЖДАВА от състава на РИК - Стара Загора, назначения за член Ахмед Адем Ибиш.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - Стара Загора, Тюнджай Рамадан Йозтюрк, ЕГН ##########, от резервния състав.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Стара Загора.

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                               Снежана Начева

                                            

СЕКРЕТАР:      

                                                                                            Мустафа Карадайъ

Всички решения