Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 158

София, 29 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от "СОВА - 5" АД (търговска марка СОВА ХАРИСTM)

 

 

Постъпило е заявление вх. № 219 от 29.09.2006 г. от изпълнителния директор на "СОВА - 5" АД Васил Йорданов Тончев за издаване на разрешение дружеството да извършва социологически проучвания в изборния ден 22 октомври 2006 г. от типа "Exit Poll" и паралелно преброяване на гласовете в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката.

Заявлението е придружено с копие от удостоверение за актуално състояние от 21.09.2006 г. по ф.д. № 2425/1990 г. на СГС, опит на СОВА ХАРИСTM в провеждането на електорални проучвания чрез анкети на изхода на избирателните секции и паралелни преброявания на подадените гласове; инструкция за извършване на социологически проучвания в изборния ден и паралелно преброяване на гласовете от изборите; списък на наблюдаваните изборни секции, пред които ще се извършват социологическите проучвания в изборния ден; образец на отличителния знак на анкетьорите.

Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката намира, че заявлението и придружаващите го документи отговарят на изискванията на Решение № 92 от 13.09.2006 г. на ЦИК за ИПВР.

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 16 и параграф 2 от заключителните разпоредби на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 15 и чл. 59, ал. 3 и 4 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Разрешава на  "СОВА - 5" АД (търговска марка СОВА ХАРИСTM) да провежда социологически проучвания и паралелно преброяване на гласовете в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                          Мустафа Карадайъ

Всички решения