Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 159

София, 29 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: гласуване на избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението

 

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3 и § 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката във връзка с чл. 78а, 88 и 88а от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

1. Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни етажи и секцията по постоянен адрес на избирател с физическо увреждане на опорно-двигателния апарат (със затруднено придвижване или ползване на лично техническо помощно средство) или на избирател с увреждане на зрението се намира на някой от високите етажи, избирателят може да гласува в избирателна секция, която се намира на първия етаж (партера), изрично посочена с решение на районната избирателна комисия.

2. В сградата по т. 1 задължително се обособява поне една секция на първия етаж (партера) за избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат и със зрителни увреждания, която да е с най-малко избиратели по основен избирателен списък.

3. Пред избирателната секция по т. 1 се поставя табела и други обозначителни знаци, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение (Приложение № 1).

Табелата и обозначителните знаци се поставят на видимо място и задължително на входа на сградата, така че да насочват избирателите с физически увреждания към секцията по т. 1.

Табелата и обозначителните знаци да бъдат достатъчно големи и с шрифт, контрастен на фона на знака.

4. Избирателят удостоверява самоличността си с лична карта или с личен (зелен) паспорт - за гражданите родени преди 31 декември 1931 г., пред СИК в секцията по т. 1.

5. Член на СИК от секцията по т. 1, определен от председателя и секретаря й, отива в СИК по постоянен адрес на избирателя с документа му за самоличност.

След сверяване на данните на избирателя от документа му за самоличност с тези от основния избирателен списък председателят на СИК в секцията по постоянен адрес зачертава името и останалите данни на избирателя в основния избирателен списък, отбелязва в графа "Забележки", че избирателят ще гласува в секцията по т. 1 и съставя протокол в два екземпляра - по един за всяка СИК.

Протоколът съдържа:

а) номер и дата на издаване на протокола;

б) данни за секцията и секционната избирателна комисия, издаваща протокола;

в) трите имена, ЕГН, постоянен адрес на избирателя, вид и номер на документа му за самоличност;

г) номер на секцията по т. 1, в която ще гласува избирателят.

Протоколът се подписва от председателя и секретаря на СИК, която го съставя.

Един екземпляр от протокола се прилага към основния избирателен списък на секцията по постоянен адрес на избирателя.

Другият екземпляр от протокола се предава на члена на СИК от секцията по т. 1, като той се връща в секцията си и предава протокола на председателя на СИК.

6. Избирателят се вписва в основния избирателен списък на секцията по т. 1, като в графа "Забележки" се отбелязват данните за номера и датата на протокола и се вписва думата "Протокол".

Протоколът се прилага към основния списък, след което избирателят се допуска да гласува.     

7. Когато избирателят е с такова физическо увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя.

Член на комисията не може да бъде придружител.

При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.

Трите имена и ЕГН на придружителя, както и причината за гласуване с придружител се вписват в графата "Забележки" на избирателния списък от член на комисията. Когато физическото увреждане не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва "Гласувал". Това обстоятелство се отбелязва в графа "Забележки" и в протокола на секционната избирателна комисия.

8. Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

9. Не се разрешава на едно лице да бъде придружител на повече от двама избиратели.

10. Районните избирателни комисии следят за осигуряване на условия за гласуване на избирателите с физически и зрителни увреждания, като за целта взаимодействат с областните и общинските администрации.

11. Не по-късно от 13 октомври 2006 г. общинските администрации уведомяват РИК за предприетите от тях мерки, позволяващи на избирателите с физически и зрителни увреждания да се придвижват и гласуват в изборния ден.

12. Не по-късно от 14 октомври 2006 г. РИК обявява чрез масовия печат, чрез местния печат и по друг подходящ начин (местни радиовъзли, кабелни телевизии, радиоточки, поставяне на обяви на публични и общодостъпни места и др.):

- къде се намират специализираните секции за гласуване на хората с физически увреждания на опорно-двигателния апарат и зрителни увреждания;

- телефони и адреси на фирми, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден;

- от коя дата и в кои часове се приемат заявките.

13. Районните избирателни комисии съвместно с кметовете на общини и кметовете на кметства определят мерките за осигуряване на достъпно място за паркиране на автомобилите пред сградите по т. 1 за запазване на паркоместа; за изграждане на тротоарни и стълбищни рампи с наклон не повече от 5 % (1:20) с двустранни бариери, предпазващи от изпадане (Приложение № 2); за изграждане на временни рампи от твърд материал; за изграждане на кабини за гласуване в секцията по т. 1 с размери не по-малко от 210 см на 170 см, а разположението на плота - не по-ниско от 85 см от височината на пода, и вход - не по-малък от 90 см (Приложение № 3).

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                                                                          Мустафа Карадайъ

Всички решения