Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 16

София, 24 август 2006 г.

 

ОТНОСНО: процедура по издигане и регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката за изборите на 22 октомври 2006 г.

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 3, ал. 1, чл. 6, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 5 и чл. 6а, ал. 1 и § 2 от заключителните разпоредби на  Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и чл. 50, ал. 6 и 7 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

1. Регистрацията на кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката се извършва от ЦИК за ИПВР по предложение на политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети на избиратели.

Регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката, издигани от политически партии.

2. Политическата партия представя в ЦИК за ИПВР:

а) предложение до ЦИК за ИПВР (Приложение № 16 от изборните книжа) от централното ръководство на политическата партия за регистриране на кандидати за президент и вицепрезидент, подписано от лицето (лицата), представляващо/и политическата партия, и подпечатано с печата на партията, ако има такъв; в предложението се вписват наименованието на партията, от кого се представлява тя, трите имена на кандидатите, ЕГН и постоянен адрес;

б) прилага се списък в оригинал с трите имена и ЕГН по документ за самоличност и подписите на не по-малко от 15 000 избиратели, подкрепящи издигането на кандидатите (Приложение № 16 от изборните книжа);

в) заявление от кандидата за президент, че е съгласен да бъде регистриран от името на политическата партия (Приложение № 19 от изборните книжа);

г) заявление от кандидата за вицепрезидент, че е съгласен да бъде регистриран от името на политическата партия (Приложение № 19 от изборните книжа);

д) декларация от кандидата за президент, че през последните пет години е живял в страната и отговаря на изискванията на чл. 93 и 95 от Конституцията на Република България (Приложение № 18 от изборните книжа);

е) декларация от кандидата за вицепрезидент, че през последните пет години е живял в страната и отговаря на изискванията на чл. 93 и 95 от Конституцията на Република България (Приложение № 18 от изборните книжа);

ж) банков документ за внесен безлихвен депозит 5000 лв. по набирателна банкова сметка на БНБ.

Регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката, издигнати от коалиции на политически партии

3. Коалицията на политически партии представя в ЦИК за ИПВР:

а) предложение до ЦИК за ИПВР от коалицията на политически партии за регистриране на кандидати за президент и вицепрезидент, подписано от лицето (лицата), представляващо/и коалицията, и подпечатано с печата на коалицията, ако има такъв (Приложение № 16 от изборните книжа); в предложението се вписва наименованието на коалицията, от кого се представлява тя, трите имена на кандидатите, ЕГН и постоянен адрес;

б) препис от решението на коалицията за издигане на кандидата за президент и кандидата за вицепрезидент от името на коалицията, заверен от лицето (лицата), представляващо/и коалицията, и подпечатано с печата на коалицията, ако има такъв (Приложение № 16 от изборните книжа);

в) препис от решението на централното ръководство на всяка една от партиите, създали коалицията на политически партии за издигане кандидатурата за президент и кандидатурата за вицепрезидент, подписан от лицето (лицата), представляващо/и партията, подпечатано с печата на партията, ако има такъв (то може и да е част от решението за създаване (включване) в коалицията);

г) прилага се списък в оригинал с трите имена и ЕГН по документ за самоличност и подписите на не по-малко от 15 000 избиратели, подкрепящи издигането на кандидатите (Приложение № 16 от изборните книжа);

д) заявление от кандидата за президент, че е съгласен да бъде регистриран от името на политическата партия (Приложение № 19 от изборните книжа);

е) заявление от кандидата за вицепрезидент, че е съгласен да бъде регистриран от името на коалицията (Приложение № 19 от изборните книжа);

ж) декларация от кандидата за президент, че през последните пет години е живял в страната и отговаря на изискванията на чл. 93 и 95 от Конституцията на Република България (Приложение № 18 от изборните книжа);

з) декларация от кандидата за вицепрезидент, че през последните пет години е живял в страната и отговаря на изискванията на чл. 93 и 95 от Конституцията на Република България (Приложение № 18 от изборните книжа);

и) банков документ за внесен безлихвен депозит 5000 лв. по набирателна банкова сметка на БНБ.

Регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката, издигани от не по-малко от 15 000 избиратели чрез инициативен комитет

4. Инициативният комитет представя в ЦИК за ИПВР:

а) предложение до ЦИК за ИПВР за регистриране на кандидатите за президент и вицепрезидент, подписано от всички членове на инициативния комитет (Приложение № 17 от изборните книжа); в предложението се вписват трите имена и ЕГН на членовете на инициативния комитет, трите имена, ЕГН и постоянен адрес на кандидатите за президент и вицепрезидент по документ за самоличност;

б) към предложението се прилага списък в оригинал с трите имена, ЕГН и подписите на не по-малко от 15 000 избиратели, издигащи кандидатите (Приложение № 17 от изборните книжа);

в) заявление от кандидата за президент, че е съгласен да бъде регистриран от инициативен комитет (Приложение № 19 от изборните книжа);

г) заявление от кандидата за вицепрезидент, че е съгласен да бъде регистриран от инициативен комитет (Приложение № 19 от изборните книжа);

д) декларация от кандидата за президент, че през последните пет години е живял в страната и отговаря на изискванията на чл. 93 и 95 от Конституцията на Република България (Приложение № 18 от изборните книжа);

е) декларация от кандидата за вицепрезидент, че през последните пет години е живял в страната и отговаря на изискванията на чл. 93 и 95 от Конституцията на Република България (Приложение № 18 от изборните книжа);

ж) банков документ за внесен безлихвен депозит 5000 лв. по набирателна банкова сметка на БНБ.

Общи положения

5. Банковият депозит по чл. 6а, ал. 1 от ЗИПВР се внася до 15 септември 2006 г., петък, включително. Банковата сметка на БНБ е: IBAN - BG96 BNBG 9661 5000 9210 04, BIC - BNBGBGSD. Депозитите се внасят в касите на БНБ всеки работен ден до 15,45 ч., а на 15 септември 2006 г. - до 17,00 ч.

6. Централната избирателна комисия за ИПВР започва да приема документи за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката от 9,00 ч. на 4 септември 2006 г. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Ал. Батенберг" № 1, вход откъм Ларгото за зала "Света София".

Приемането на документи се извършва всеки ден от 9,00 до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г. изтича на 16 септември 2006 г. в 19,00 ч.

7. Постъпващите документи се завеждат с пореден номер в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката за изборите на 22 октомври 2006 г. според реда на постъпването им (Приложение № 22 от изборните книжа).

8. Централната избирателна комисия за ИПВР извършва проверка дали подаваното предложение и приложените към него документи отговарят на изискванията съответно на т. 2, 4 и 4 от това решение.

При установяване на нередовности в представеното предложение или приложените към него списъци и други документи ЦИК за ИПВР дава указания за отстраняването им в тридневен срок, но не по-късно от 16 септември 2006 г.

Указанията и датата на уведомяването се вписват в графа "Забележки" в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент.

Лицето (лицата), подаващо документите, удостоверява с подписа си, че е уведомено за дадените указания.

Когато нередовностите са установени след приемането на документите, уведомлението за отстраняването им се извършва на заявения адрес и телефон за връзка и това обстоятелство се вписва в регистъра в графа "Забележки", като се отбелязва и датата на уведомяването.

9. След приемане на документите ЦИК за ИПВР възлага на ГД "ГРАО" проверка по реда на Решение № 12 от 22 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР дали списъците с трите имена, ЕГН и подписите в подкрепа на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката отговарят на изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗИПВР.

10. За регистрацията на кандидатите за президент и вицепрезидент ЦИК за ИПВР взема решение за всяка отделна листа. Решението, включително отказът за регистрация, се вписва в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката за изборите на 22 октомври 2006 г. (Приложение № 22 от изборните книжа).

11. Ако ЦИК за ИПВР в резултат на проверката по т. 9 от това решение установи, че списъкът не отговаря на изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗИПВР въпреки дадените предварително указания за отстраняване на тези нередовности, отказва да извърши регистрация на тази кандидатска листа. Ако ЦИК за ИПВР вече е взела решение за регистрацията на издигнатите или подкрепените с този списък кандидати, тя я анулира с решение.

12. Централната избирателна комисия за ИПВР издава удостоверение за извършените регистрации на кандидатите за президент (Приложение № 20 от изборните книжа) и на кандидатите за вицепрезидент (Приложение № 21 от изборните книжа) след приключване на проверката по т. 9 от това решение.

13. След приключване на регистрацията на кандидатите ЦИК за ИПВР провежда жребий за определяне на поредните номера на листите в бюлетината в присъствие на: представители на партиите, коалициите на политически партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати, регистрирани кандидати за президент и вицепрезидент и представители на медиите.

Редът за жребия се определя от ЦИК за ИПВР с отделно решение.

Срокът за жребия е не по-късно от 30 дни преди изборния ден.

14. Поредният номер на вписване на кандидатската листа в бюлетината за гласуване, определен при жребия, се вписва в графа № 8 на регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката за изборите на 22 октомври 2006 г. (Приложение № 22 от изборните книжа).

15. Решението за регистрация или за отказ за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в тридневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения