Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 169

София, 4 октомври 2006 г.

 

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК - Перник № 14

 

Постъпило е предложение с вх. № 234 от 4.10.2006 г. от упълномощения представител на коалиция "Български народен съюз" за област Перник за промени в състава на РИК - Перник, назначена с Решение № 45 от 31.08.2006 г. на ЦИК за ИПВР, с искане да бъде освободена като член на РИК поради невъзможност да изпълнява задълженията си Лилия Георгиева Ананиева - представител на коалиция "БНС". Към предложението са приложени молбите от члена на РИК, чието освобождаване се иска, и съгласие от Диана Събчева Димитрова да бъде назначена като член на РИК - Перник, считано от 7 октомври 2006 г.

На основание чл. 10л, ал. 4 и чл. 10н, ал. 1, т. 17 и § 2 от Заключителните разпоредби на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и чл.19, ал. 2 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

1. ОСВОБОЖДАВА като член на РИК - Перник, Лилия Георгиева Ананиева.

2. НАЗНАЧАВА за член на РИК - Перник, Диана Събчева Димитрова, ЕГН 461113****, считано от 7.10.2006 г.

Копие от решението и удостоверението да се изпратят на РИК - Перник.

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                               Снежана Начева

                                            

СЕКРЕТАР:      

                                                               Мустафа Карадайъ

Всички решения