Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

172

София, 6 октомври 2006 г.

 

ОТНОСНО: разрешаване за провеждане на социологически проучвания в изборния ден от "МАРКЕТ ЛИНКС" ООД

          

 

 

Постъпило е заявление вх. № 239 от 5.10.2006 г. от управителя на "МАРКЕТ ЛИНКС" ООД Румяна Генчева Бъчварова за издаване на разрешение дружеството да извършва социологически проучвания в изборните дни 22 и 29 октомври 2006 г. от типа "Exit Poll" и паралелно преброяване на гласовете за изборите за президент и вицепрезидент на Републиката.

В заявлението са описани презентации с описание на опита им за провеждане на социологически проучвания. Заявлението е придружено със заверени копия от удостоверение за актуално състояние от 25.09.2006 г. по ф.д. № 10696/2001 г. на СГС; удостоверение от 27.09.2006 г. на СГС, решения № 1 от 30.10.2001 г., № 2 от 30.11.2001 и № 3 от 4.07.2002 г. на СГС по ф.д.  № 10696/2001 г.; методика за извършване на социологически проучвания в изборните дни; списък на наблюдаваните изборни секции, пред които ще се извършват социологическите проучвания в изборните дни; образец на отличителния знак на анкетьорите.

Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката намира, че заявлението и придружаващите го документи отговарят на изискванията на Решение № 92 от 13.09.2006 г. на ЦИК за ИПВР.

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 16 и параграф 2 от заключителните разпоредби на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 15 и чл. 59, ал. 3 и 4 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Разрешава на "МАРКЕТ ЛИНКС" ООД да провежда социологически проучвания в изборните дни 22 и 29 октомври 2006 г.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                Мустафа Карадайъ

Всички решения