Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 181

София, 12 октомври 2006 г.

 

ОТНОСНО: предаване на публичните регистри (Приложение № 7 от изборните книжа) в случаите, когато няма издадени удостоверения за гласуване на друго място

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 4 и 20, чл. 10б, ал. 3 - 9 и § 2 от заключителните разпоредби на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката във връзка с чл. 36, ал. 1  - 9 и чл. 41, ал. 8, т. 2, изречение последно от Закона за избиране на народни представители и Решение № 25 от 29 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И :

 

1. Когато кметовете на общини или на кметства не са издавали удостоверения за гласуване на друго място, непопълненият публичен регистър (Приложение № 7 от изборните книжа), заедно с празните бланки на удостоверения за гласуване на друго място (Приложение № 6 от изборните книжа) се предават до 14 октомври 2006 г. на общинските администрации за съхраняването им до следващите избори по реда на чл. 101 във връзка с чл. 106, ал. 4 от ЗИНП.

2. Когато в публичния регистър са вписани наименованията на общината (района, кметството) и/или на областта, кметът зачертава непопълнените редове в таблицата от регистъра със знака "Z" и се подписва, след което го предава на съхранение.

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                               Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                 Мустафа Карадайъ

Всички решения