Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 182

София, 13 октомври 2006 г.

 

ОТНОСНО: жалби от Григор Велев - кандидат за президент от ОБН "Целокупна България"

 

 

Постъпили са жалби, вх. № 280 от 11.10.2006 г., адресирана до РИК - София № 25, и № 288 от 12.10.2006 г., адресирана до РИК - Добрич № 8, от  Григор Велев - кандидат за президент от ОБН "Целокупна България", с идентично съдържание, препратени от съответните РИК до ЦИК за ИПВР.

Жалбата съдържа три оплаквания:

Плакатът на кандидата за президент Георги Първанов, представляващ негов портрет, съставен от множество фотопортрети на различни лица с надпис "Президентът на всички български граждани", не отговаря на изискванията на закона и Решение № 79 от 11.09.2006 г. на ЦИК за ИПВР.

Нарушена е разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ЗИНП, както и разпоредбите на чл. 32, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 2 и сл. от Закона за защита на личните данни и чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила на детето.

В излъчена на 5 октомври 2005 г., 22,30 ч., предизборна хроника по БНТ било видно, че залите, в които провежда срещите си кандидата за президент Георги Първанов, били декорирани с цитирания плакат.

Освен тези три оплаквания, направено е и искане да бъдат предприети предвидените в чл. 58, ал. 6 от ЗИНП и т. 12 от Решение № 79 от 11.09.2006 г. на ЦИК за ИПВР действия за изземване или премахване на цитирания по-горе плакат.

От всички направени оплаквания само това, което се отнася до предизборната хроника по БНТ, е от компетентността на ЦИК за ИПВР съгласно разпоредбата на чл. 10н, ал. 1, т. 8 от ЗИПВР.

Предвид изложеното и на основание чл. 10н, ал. 1, т. 8 и § 2 от заключителните разпоредби на ЗИПВР във връзка с чл. 70, ал. 1 от ЗИНП жалбата на Григор Велев в частта й за излъчването на хроники по БНТ следва да бъде оставена без разглеждане като просрочена.

Оплакването в частта относно плаката на кандидата за президент Георги Първанов е от компетентността на съответната РИК на основание чл. 10н, ал. 3, т. 7 от ЗИПВР и следва да бъде върната за разглеждане в РИК.

Относно твърденията за нарушение на разпоредбите на чл. 32, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 2 и сл. от Закона за защита на личните данни и чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила на детето избирателните комисии нямат компетентност да ги разглеждат.

Искането да бъдат предприети предвидените в чл. 58, ал. 6 от ЗИНП и т. 12 от Решение № 79 от 11.09.2006 г. на ЦИК за ИПВР действия е незаконосъобразно.

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 8 и ал. 3, т. 7 и § 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и чл. 58, ал. 1 и чл. 70, ал. 1 от ЗИНП Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Григор Велев по отношение на нарушение в клипа на кандидата за президент Георги Първанов, включен в предизборната хроника на 5 октомври 2006 г., по отношение на твърдението за нарушение на Конституцията на Република България, Закона за защита на личните данни и Закона за закрила на детето, както и по отношение искането да бъдат предприети предвидените в чл. 58, ал. 6 от ЗИНП и т. 12 от Решение № 79 от 11.09.2006 г. на ЦИК за ИПВР действия за изземване или премахване на плаката.

В частта относно плаката на кандидата за президент Георги Първанов връща жалбите на съответните районни избирателни комисии - РИК - Добрич № 8, и РИК - София № 25, по компетентност.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

                                   

СЕКРЕТАР:

                                                                                                                              Мустафа Карадайъ

Всички решения