Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 185

София, 13 октомври 2006 г.

 

ОТНОСНО: предаване на публични регистри за издаване на удостоверение за гласуване на друго място

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 4 и 20, чл. 10б, ал. 3 - 9 и § 2 от заключителните разпоредби на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката във връзка с чл. 36, ал. 1 - 9 от Закона за избиране на народни представители и Решение № 25 от 29  август 2006 г. на ЦИК за ИПВР Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

1. Всички издадени удостоверения за гласуване на друго място се вписват в публичния регистър за тях, воден от съответната общинска администрация.

2. Ако към 14 октомври 2006 г. издадено удостоверение не е получено от избирателя, който го е поискал, това обстоятелство се отразява в графа "Забележки" на публичния регистър преди разпластяването му и изпращането му на РИК от общинските администрации и кметствата.

3. Издадените удостоверения се съхраняват от общинските администрации до приключване на изборите.

4. До предизборния ден включително удостоверението може да бъде получено от избирателя по реда на Решение № 25 от 29  август 2006 г. на ЦИК за ИПВР, като в графа "Забележки" на екземпляра от публичния регистър, останал в общинската администрация, се отбелязва датата на получаването му.

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                  Мустафа Карадайъ

Всички решения