Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 19

София, 25 август 2006 г.

 

ОТНОСНО: назначаване на секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент  на Републиката за изборите на 22 октомври 2006 г. и статут на членовете им

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3 и ал. 4 във връзка с чл. 10л, ал. 2, 5 и 6, чл. 10м, ал. 2 и 4 и § 2 от заключителните разпоредби на  Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и чл. 19, чл. 20, ал. 1, 2 и 3 и чл. 21, ал. 1 и 5 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

1. Районните избирателни комисии по предложение на кметовете на общини назначават секционните избирателни комисии в срок до 35 дни преди изборния ден, но не по-късно от 16 септември 2006 г. включително.

2. Секционната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател, секретар и до 4 членове - за секции с до 300 избиратели, и до 6 членове - за секции с над 300 избиратели.

3. За членовете на СИК могат да бъдат назначавани български граждани, навършили 18 години към изборния ден включително с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода.

4. В състава на СИК не могат да бъдат назначавани лица, които са: народен представител, кандидат за президент и вицепрезидент, съдия в Конституционния съд и във Върховния административен съд, главен секретар на Министерския съвет (на Народното събрание, в администрацията на президента или на министерство), министър-председателят, заместник министър-председател, председател на държавна агенция, военнослужещ във въоръжените сили, служител на Министерството на вътрешните работи, областен управител и заместник-областен управител, кмет и заместник-кмет.

5. За определяне състава на СИК кметовете на общини провеждат консултации с местните ръководства на политическите партии и коалиции, представени в 40-ото Народно събрание.

6. При консултациите представителите на политическите партии и коалиции предлагат броя на членовете и състава на СИК, както и списък на лицата, които ще заместят предложените от тях членове на СИК, когато последните са в трайна невъзможност да изпълняват функциите си. Заместването се извършва с решение на РИК.

7. При определяне състава и ръководствата на СИК в рамките на избирателния район се запазва основното съотношение между парламентарните групи на политическите партии и коалиции, представени в 40-ото Народно събрание.

8. По предложение на представителите на политическите партии и коалиции, представени в 40-ото Народно събрание, в състава на СИК могат да бъдат предлагани и представители на извънпарламентарни политически партии и коалиции и безпартийни, както и представители на инициативни комитети за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент.

9. Кметовете на общините не по-късно от 16 септември 2006 г. представят в РИК следните документи:

- писмено предложение за състав на СИК заедно със списъка на лицата, които ще заместят предложените от политическите партии и коалиции членове на комисията, когато последните са в трайна невъзможност да изпълняват функциите си, със следните данни: имена, длъжност в комисията, ЕГН, образование, специалност и наименование на политическата партия или коалиция, която ги посочва;

- протоколите от проведените консултации с местните ръководства  на  политическите  партии  и  коалиции,  представени  в 40-ото Народно събрание, включително постъпилите възражения, ако има такива;

- копия от пълномощните на представителите на политическите партии и коалиции;

- копия от съобщението за провеждане на консултациите, съдържащо датата на съобщаване и датата на провеждане на насрочените консултации;

- писмените предложения на политическите партии и коалиции за брой на членовете и състав на СИК.

10. В случай че на проведените консултации не е постигнато съгласие, кметът на общината не по-късно от 16 септември 2006 г. предлага на РИК състав на СИК в съответствие с представителството на политическите партии и коалиции в 40-ото Народно събрание. Към предложението се прилагат документите по т. 9.

11. Решенията на РИК за назначаване на СИК могат да се обжалват пред ЦИК в тридневен срок от обявяването им на общодостъпно място, определено по реда на Решение № 17 от 25 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР.

12. При изпълнение на своите функции, членовете на СИК са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.

Те не могат да носят отличителни знаци на политически партии, коалиции на партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

13. Лицата, включени в състава на СИК, се освобождават от служебните им задължения за времето, необходимо за работа в комисията. За това време те имат право да ползват неплатен служебен отпуск, който се зачита за трудов стаж по специалността, или полагащия им се платен годишен отпуск.

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

                                                                           Снежана Начева

 

                                               СЕКРЕТАР:

                                                                           Мустафа Карадайъ

Всички решения