Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 193

София, 17 октомври 2006 г.

 

ОТНОСНО: жалба от Григор Велев - кандидат за президент от ОБН "Целокупна България"

 

 

Постъпила е жалба, вх. № 332 от 17.10.2006 г., адресирана до РИК - Пловдив № 17, вх. № 74 от 12.10.2006 г., от  Григор Велев - кандидат за президент от ОБН "Целокупна България", изпратена от РИК - Пловдив № 17, до ЦИК за ИПВР по компетентност.

В жалбата се правят оплаквания, че плакатът на кандидата за президент Георги Първанов, представляващ негов портрет, съставен от множество фотопортрети на различни лица с надпис "Президентът на всички български граждани", не отговаря на изискванията на ЗИПВР и Решение № 79 от 11.09.2006 г. на ЦИК за ИПВР. Твърди се, че е нарушена разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ЗИНП, както и разпоредбите на чл. 32, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 2 и сл. от Закона за защита на личните данни и чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила на детето. Освен това в излъчена на 5 октомври 2006 г., 22,30 ч., предизборна хроника по БНТ било видно, че залите, в които провежда срещите си кандидатът за президент Георги Първанов, били декорирани с цитирания плакат.

Направено е искане да бъдат предприети предвидените в чл. 58, ал. 6 от ЗИНП и т. 12 от Решение № 79 от 11.09.2006 г. на ЦИК за ИПВР действия за изземване или премахване на цитирания по-горе плакат.

От компетентността на ЦИК за ИПВР съгласно разпоредбата на чл. 10н, ал. 1, т. 8 от ЗИПВР е оплакването, което се отнася до предизборната хроника по БНТ. В тази част обаче жалбата на Григор Велев е просрочена, тъй като е депозирана извън срока за обжалване съгласно чл. 10н, ал. 1, т. 8 и § 2 от заключителните разпоредби на ЗИПВР във връзка с чл. 70, ал. 1 от ЗИНП, поради което следва да бъде оставена без разглеждане.

Относно оплакването за нарушение на разпоредбите на чл. 32, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 2 и сл. от Закона за защита на личните данни и чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила на детето избирателните комисии нямат компетентност да ги разглеждат, поради което жалбата и в тази част следва да бъде оставена без разглеждане.

Оплакването в частта относно законосъобразността на плаката на кандидата за президент Георги Първанов е от компетентността на съответната РИК на основание чл. 10н, ал. 3, т. 7 от ЗИПВР и следва да бъде върната за разглеждане в РИК - Пловдив № 17.

Искането да бъдат предприети предвидените в чл. 58, ал. 6 от ЗИНП и т. 12 от Решение № 79 от 11.09.2006 г. на ЦИК за ИПВР действия не е от компетентността на ЦИК за ИПВР и следва да бъде оставено без разглеждане.

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 8 и ал. 3, т. 7 и § 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и чл. 58, ал. 1 и чл. 70, ал. 1 от ЗИНП Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Григор Велев по отношение на нарушение в клипа на кандидата за президент Георги Първанов, включен в предизборната хроника на 5 октомври 2006 г., по отношение на твърдението за нарушение на Конституцията на Република България, Закона за защита на личните данни и Закона за закрила на детето, както и по отношение искането да бъдат предприети предвидените в чл. 58, ал. 6 от ЗИНП и т. 12 от Решение № 79 от 11.09.2006 г. на ЦИК за ИПВР действия за изземване или премахване на плаката.

В частта относно законосъобразността на плаката на кандидата за президент Георги Първанов връща жалбата на РИК - Пловдив № 17, по компетентност.

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

                                   

СЕКРЕТАР:

                                                                                                                              Мустафа Карадайъ

Всички решения