Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 196

София, 18 октомври 2006 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели и застъпници на кандидати за президент и вицепрезидент

 

 

 

Постъпило е заявление с вх. № 353 от 18 октомври 2006 г. за регистрация на наблюдатели и застъпници на кандидата за президент Григор Петров Велев и кандидата за вицепрезидент Йордан Жеков Мутафчиев. Заявлението е подадено от кандидатите за президент и вицепрезидент. Към заявлението е приложен списък с имената на 3 наблюдатели и 1170 застъпници и се моли същите да бъдат регистрирани като наблюдатели застъпници на кандидатската листа Григор Велев - Йордан Мутафчиев.

По отношение на наблюдателите не са спазени изискванията на Решение № 21 от 28.08.2006 г. на Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката    - заявлението е подадено след изтичане на преклузивния срок, поради което не следва да бъде разглеждано.

По отношение на застъпниците са спазени всички изисквания на решения № 21 от 28.08.2006 г. и № 102 от 14.09.2006 г. на Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката по отношение на 1170 лица.

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 9 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и Решение № 21 от 28 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира като застъпници на кандидатската листа Григор Петров Велев и Йордан Жеков Мутафчиев 1170 лица съгласно приложения към заявление с вх. № 353 от 18 октомври 2006 г. списък, съставляващ неразделна част от настоящото решение.

Отказва да регистрира като наблюдатели на кандидатската листа Григор Петров Велев и Йордан Жеков Мутафчиев лицата Емил Ангелов Александров, Донка Запрянова Матева и Христо Иванов Цветков.

 

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

                                            

СЕКРЕТАР:      

                                                               Мустафа Карадайъ

Всички решения