Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 197

София, 18 октомври 2006 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидати за президент и вицепрезидент

 

 

 

Постъпило е заявление с вх. № 357 от 18 октомври 2006 г. за регистрация на застъпници на кандидата за президент Петър Кирилов Берон и кандидата за вицепрезидент Стела Димитрова Ангелова-Банкова. Заявлението е подадено от кандидатите за президент и вицепрезидент. Към заявлението е приложен списък с имената на 112 лица и се моли същите да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатската листа Петър Берон - Стела Ангелова-Банкова. Спазени са всички изисквания на решения № 21 от 28.08.2006 г. и № 102 от 14.09.2006 г. на Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката по отношение на 111 лица, за 1 лице в приложения списък не е посочен пълен единен граждански номер.

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 9 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и Решение № 21 от 28 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира като застъпници на кандидатската листа Петър Кирилов Берон и Стела Димитрова Ангелова-Банкова 111 лица съгласно приложения към заявление с вх. № 357 от 18 октомври 2006 г. списък, съставляващ неразделна част от настоящото решение.

Отказва да регистрира като застъпник на кандидатската листа Петър Кирилов Берон и Стела Димитрова Ангелова-Банкова лицето Зорница Атанасова Маринова, на която в списъка не е посочен пълен единен граждански номер (посоченият като такъв е с 9 вместо с 10 цифри).

 

 

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

                                            

СЕКРЕТАР:      

                                                               Мустафа Карадайъ

Всички решения