Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 199

София, 18 октомври 2006 г.

 

ОТНОСНО: жалба от Йоло Илиев Гергов от с. Подгоре, община Макреш, област Видин

 

 

 

Постъпила е жалба, вх. № 333 от 17.10.2006 г., от Йоло Илиев Гергов от с. Подгоре, община Макреш, област Видин, с оплаквания      от различен характер, касаещи организирането на избирателна секция № 005 на втория етаж в кметството в с. Подгоре, въпреки че на първия етаж в същата сграда, където се помещава читалището, има подходящо помещение. Това затруднявало възрастни и болни хора, както и инвалиди.

Следващото оплакване е за поставяне на неподходящи и недостъпни места на избирателните списъци от страна на кмета на селото, което според жалбоподателя нарушава техните избирателни права.

Тези, както и останалите, направени в жалбата оплаквания, са от компетентността на районната избирателна комисия.

Жалбата е недопустима.

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3 и 4 и ал. 3, т. 1 и 3, чл. 18а и 18г от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и Решение № 159 от 29 септември 2006 г. на ЦИК за  Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата Йоло Илиев Гергов от с. Подгоре, община Макреш, област Видин.

ИЗПРАЩА жалбата на Йоло Илиев Гергов на РИК - Видин, по компетентност.

УКАЗВА на РИК - Видин, при констатиране на твърдените от жалбоподателя закононарушения да предприеме необходимите действия по глава VІІ от ЗИПВР.

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

                                   

СЕКРЕТАР:

                                                                                                                              Мустафа Карадайъ

Всички решения