Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 20

София, 25 август 2006 г.

 

ОТНОСНО: съставяне, обявяване и поправки на избирателните списъци

 

 

 

На основание чл. 10а, ал. 1 и чл. 10б, ал. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката във връзка с чл. 26 и сл. от глава трета на Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

1. Изборите за президент и вицепрезидент на Републиката се произвеждат по избирателни списъци, съставени по постоянен адрес.

Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.

2. Избирателните списъци се съставят поотделно за всяка избирателна секция.

В списъците се вписват по азбучен ред трите имена на избирателя, ЕГН, постоянният или настоящият адрес (когато избирателят е направил искане по чл. 36, ал. 7 от ЗИНП), видът и номерът на документа за самоличност и се обособява графа "Забележки".

3. Избирателните списъци се съставят от общинските администрации по населени места, в които се води регистър на населението, и се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината. В градовете с районно делене избирателните списъци се подписват от кмета и от секретаря на района.

4. Избирателните списъци се отпечатват въз основа на Националния регистър на населението на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Когато в предходните 6 месеца до изборния ден бъде променено наименованието на населеното място, улицата, жилищния комплекс или номерацията на жилищната сграда, общината изготвя списък на промените, който се предоставя на СИК.

5. В избирателните списъци се включват всички лица, които към деня на изборите включително придобиват избирателно право, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода.

6. От избирателните списъци се заличават имената на гражданите, които до изборния ден са загубили правото си да избират или са починали, заявилите да гласуват в чужбина, получилите удостоверение за гласуване на друго място, както и имената на лицата, които са заминали в чужбина не по-малко от два месеца преди изборния ден и не са се завърнали до предаването на списъците на СИК.

7. Вписването в избирателните списъци на лицата, изтърпели наказание лишаване от свобода, и на лицата, които не са вече под запрещение, се извършва след представяне на съответен документ в общината или кметството. Завърналите се в страната избиратели след изготвяне на избирателния списък, се вписват отново в него по реда на чл. 28, ал. 4 и 5 от ЗИНП.

8. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък. За това той отправя писмено заявление (Приложение № 3 от изборните книжа) до кмета на общината, района или кметството най-късно до 14 октомври 2006 г. Кметът разглежда заявлението и се произнася в двудневен срок с мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място. Всеки заинтересуван може да обжалва решението пред районния съд в двудневен срок. Заявленията се завеждат в отделен регистър с отбелязване датата на постъпването им и взетото решение по тях.

9. Промените в избирателния списък (Приложение № 1 от изборните книжа) се извършват от общинските администрации, в които се води регистър на населението, до 12,00 ч. на 21 октомври 2006 г.

В избирателните списъци се дописват имената на гражданите, които имат право да гласуват в съответната секция, но са пропуснати. Дописването се извършва от органите, посочени в т. 3, до предаването на избирателните списъци на СИК по писмено искане на избирателя.

В избирателните списъци не се дописват имената на граждани:

- които са заявили, че ще гласуват по настоящ адрес;

- които са заявили, че ще гласуват в чужбина;

- на които е издадено удостоверение за гласуване в друго населено място.

На органите по т. 3 ГД "ГРАО" предоставя заедно с избирателните списъци за обявяване и "Списък на заличените лица от избирателните списъци". В този списък са включени следните категории лица:

- поставени под запрещение;

- изтърпяващи наказание "лишаване от свобода";

- заминали за чужбина не по-малко от два месеца преди изборния ден и незавърнали се в страната до предаване на избирателните списъци на СИК;

- наборните военнослужещи.

С избирателните списъци за гласуване ГД "ГРАО" предоставя и "Списък на заличените лица от избирателните списъци". В този списък са включени следните категории лица:

- поставени под запрещение;

- изтърпяващи наказание "лишаване от свобода";

- заминали за чужбина не по-малко от два месеца преди изборния ден и незавърнали се в страната до предаване на избирателните списъци на СИК;

- наборните военнослужещи.

- заявилите да гласуват в чужбина;

- подалите искане за гласуване по настоящ адрес;

- получилите удостоверение за гласуване на друго място.

След приключване на промените в избирателния списък (вписвания, заличавания и поправки), извършвани в общината или кметството, кметът и секретарят полагат разделителна черта под последното име в списъка, подписват го и го подпечатват с печата на общината или кметството.

10. В изборния ден СИК дописва в избирателния списък лицата, които не са били включени в него и имат право да гласуват в съответната секция, като това се удостоверява с лична карта или с паспорт (зелен) само за лицата, визирани в § 9а от преходните и заключителни разпоредби на Закона за българските документи за самоличност - родените преди 31 декември 1931 г. Това дописване се извършва под разделителната черта и печата, като се продължава номерацията на избирателния списък. Основанието за дописване се отбелязва от СИК в колона "Забележки" на избирателния списък (Приложение № 1 от изборните книжа).

В изборния ден не се дописват лица, включени в "Списък на заличените лица в избирателните списъци, които нямат право да бъдат дописвани в избирателния списък в изборния ден". В списъка са включени следните категории лица:

- поставени под запрещение;

- изтърпяващи наказание "лишаване от свобода";

- заявилите да гласуват в чужбина;

- подалите искане за гласуване по настоящ адрес;

- получилите удостоверение за гласуване на друго място.

11. Всяко вписване или заличаване на избирател от избирателния списък, както и поправянето на други грешки и непълноти в него, се отбелязва в колона "Забележки" (Приложение № 1 от изборните книжа) от органа, който ги е извършил. Заличаването на избирател от списъка става само от общинските администрации чрез зачертаване на името и другите данни с една черта, така че същите да могат да се разчитат. При заличаване на избирател, получил удостоверение за гласуване на друго място, номерът на издаденото удостоверение се вписва в колона "Забележки" на избирателния списък.

12. Наборните военнослужещи във въоръжените сили се вписват в избирателните списъци на най-близките до военното поделение избирателни секции. Списъкът се съставя и подписва от командира на поделението и се изпраща не по-късно от 45 дни преди изборния ден на кмета на общината, района или кметството за вписване в избирателните списъци. За извършеното вписване се уведомяват органите, посочени в т. 3, по постоянен адрес на лицата, за да бъдат те заличени от избирателната секция.

13. Министерството на отбраната изпраща на ГД "ГРАО" към МРРБ данни за местонахождението на наборните военнослужещи към изборния ден за включването им в избирателните списъци.

14. Наборни военнослужещи, които са в отпуск в изборния ден и се намират в населеното място по постоянния си адрес, се вписват в избирателния списък на секцията, ако са били заличени.

15. При разрешаване на отпуск командирът на поделението незабавно уведомява кмета на общината, района или кметството, където се намира поделението, за заличаване на военнослужещия от избирателния списък.

16. При формиране на нова военна единица след срока за представяне на избирателния списък, ако в поделението са постъпили значителен брой наборни военнослужещи, прехвърлени от други поделения в страната, те следва да бъдат дописани в избирателния списък на най-близката до военното поделение избирателна секция. Това става по изготвен от командира на поделението списък, който се изпраща до общинската администрация или кметството. Общинската администрация или кметството уведомява общините в района на поделенията, от които са били прехвърлени военнослужещите, за да ги заличат от избирателните списъци. Същите правила се прилагат и при свикване на нов сбор.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

Мустафа Карадайъ

Всички решения