Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 200

София, 18 октомври 2006 г.

 

ОТНОСНО: жалба от Коалиция за България чрез упълномощения представител за област Монтана Костадин Костов и жалба от Нелсон Иванов Петков, Петър Кирилов Петров и Костадин Александров Костов, наблюдатели на ГИСДИ за област Монтана

 

 

Постъпили са жалби, вх. № 331 от 17.10.2006 г., от Коалиция за България и от Нелсон Иванов Петков, Петър Кирилов Петров и Костадин Александров Костов, наблюдатели на ГИСДИ за област Монтана, вх. № 370 от 18.10.2006 г.

Жалбите са с идентично съдържание и известяват ЦИК за ИПВР, че до момента на заявяването им община Монтана не изпълнява задълженията си за обявяване на избирателните списъци съгласно чл. 10б, ал. 1 от ЗИПВР и във връзка с чл. 29, ал. 1 от ЗИНП. Произнасянето по тези оплаквания е от компетентността на районната избирателна комисия по мястото на извършване на нарушението, която в случая е РИК - Монтана.

Поради това обстоятелство произнасянето по жалбата не е от компетентността на ЦИК за ИПВР, което я прави недопустима.

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3 и 5 и ал. 3, т. 1 и 3, чл. 18а и 18г от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и Решение № 159 от 29 септември 2006 г. на ЦИК за  Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбите на Коалиция за България и на Нелсон Иванов Петков, Петър Кирилов Петров и Костадин Александров Костов, наблюдатели на ГИСДИ за област Монтана.

 

ИЗПРАЩА жалбите на  РИК - Монтана, за произнасяне по компетентност.

УКАЗВА на РИК - Монтана, при констатиране на твърдените от жалбоподателите нарушения да осъществи правомощията си по глава VІІ от ЗИПВР.

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

                                   

СЕКРЕТАР:

                                                                                                                              Мустафа Карадайъ

Всички решения