Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 201

София, 19 октомври 2006 г.

 

ОТНОСНО: допълнение на Решение № 14 от 23.08.2006 г. На ЦИК за ИПВР за реда и условията за гласуване на българските граждани в чужбина, изготвяне на избирателните списъци и образуване на избирателните секции за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

 

На основание чл. 10н ал. 1 т. 3 и § 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката във връзка с чл. 87, ал. 4 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия за избор на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р  Е  Ш  И  :

 

1. Допълва т. 21 от Решение № 14 от 23 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР със следния текст:

"Български гражданин с изтекъл срок на валидност на документа за самоличност по смисъла на чл. 38 от Закона за българските документи за самоличност се допуска до гласуване след представянето на удостоверение от дипломатическо или консулско представителство на Република България, че е подал документ за удължаване на срока на валидност или за издаване на нов паспорт. След гласуването секционната избирателна комисия полага подпис и печат върху удостоверението, което се връща на избирателя. Номерът на удостоверението се отбелязва от секционната комисия в графата "Забележки" на избирателния списък.

Подпис и печат върху удостоверението се полагат и в случаите, когато избирателят притежава и служебна бележка, издадена по утвърдения от Министерство на външните работи образец."  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

СЕКРЕТАР:

                                                               Мустафа Карадайъ

Всички решения