Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 21

София, 28 август 2006 г.

 

 

ОТНОСНО: участие на застъпници на кандидатите за президент и вицепрезидент; на наблюдатели от страната и чужбина; на представители на политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3, 6 и 9, § 1а и 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и чл. 22, ал. 4, чл. 51, чл. 53, чл. 84, 93, чл. 95, ал. 7 и чл. 104, ал. 8 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

І. Застъпници на кандидатите за президент и вицепрезидент

1. Кандидатите за президент и вицепрезидент от една листа могат да имат застъпници, които ги подпомагат и защитават техните интереси пред държавните органи, избирателните комисии и обществените организации.

2. Застъпници могат да бъдат само български граждани с избирателни права.

3. Застъпниците се регистрират в ЦИК за ИПВР по писмено заявление, подписано от регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент.

4. Заявлението се подава до 18 октомври 2006 г. от кандидатите за президент и вицепрезидент, от представляващите партията (коалицията) лица, регистрирали кандидатска листа, от всички членове на инициативния комитет, регистрирали кандидатска листа, или от упълномощени лица.

Към заявлението се прилага списък на предлаганите за застъпници лица, съдържащ трите имена, ЕГН и постоянния им адрес. Списъкът се подава и на технически носител.

Документите се подават в канцеларията на ЦИК за ИПВР, сградата на Народното събрание, пл. "Княз Ал. Батенберг" № 1, всеки работен ден от 10,00 до 17,00 ч.

5. За извършената регистрация на застъпниците ЦИК за ИПВР издава удостоверение (Приложение № 25 от изборните книжа).

6. Всяка листа на кандидати за президент и вицепрезидент може да има по един застъпник в избирателна секция и в РИК.

7. Застъпникът има право:

а) да присъства на заседанията на РИК. Изказаните от него становища, мнения и възражения се записват в протокола;

б) да агитира свободно в устна и писмена форма на предизборни събрания и чрез средствата за масово осведомяване;

в) да присъства в изборното помещение при откриване на изборния ден;

г) да носи в изборния ден отличителни знаци, които го отличават като застъпник на кандидатска листа, и нямат характера на агитационни материали;

д) да присъства в изборното помещение по време на гласуването;

е) да присъства при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването;

ж) да получи извлечение от протокола на съответната СИК и РИК с данните от гласуването съобразно установените образци (приложения № 33 и № 35 от изборните книжа).

8. От регистрирането им в ЦИК за ИПВР до обявяването на окончателните резултати от изборите застъпниците не могат да бъдат задържани и привличани към наказателна отговорност освен в случаите на заварено тежко престъпление. За същото време те имат качеството на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.

9. Застъпниците нямат достъп до помещенията, определени за изчислителните екипи.

10. Когато регистрацията на кандидатска листа за президент и вицепрезидент е анулирана, прекратяването е в сила и за техните застъпници.

 

ІІ. Наблюдатели

11. Наблюдатели, съгласно § 1а от допълнителните разпоредби на ЗИПВР са:

- представители на чуждестранни парламенти;

- представители на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ);

- представители на чуждестранни партии и движения;

- лица, посочени от партии и коалиции, участващи в изборите;

- лица, поканени чрез Министерството на външните работи;

- упълномощени представители на български юридически лица с нестопанска цел.

12. Българските юридически лица с нестопанска цел, които желаят да участват с наблюдатели на изборния процес, представят в ЦИК за ИПВР следните документи:

а) заявление за участие с наблюдатели, в което се посочват: наименование на юридическото лице, седалище, адрес и телефон(и) за връзка, лицата, които представляват юридическото лице, кратко представяне на дейността на юридическото лице;

б) удостоверение за актуално правно състояние на юридическото лице, издадено от съда след датата на обявяване на изборите - 1 август 2006 г.;

в) устав на юридическото лице;

г) проект за наблюдение на изборите и кратко описание на опита на юридическото лице в наблюдение на избори.

Документите се подават не по-късно от 21 септември 2006 г. в канцеларията на ЦИК за ИПВР в сградата на Народното събрание, София, пл. "Княз Ал. Батенберг" № 1, всеки работен ден от 10,00 до 17,00 ч.

13. Централната избирателна комисия за ИПВР не по-късно от 25 септември 2006 г. допуска с решение българските юридическите лица с нестопанска цел до участие в изборите с наблюдатели.

14. Допуснатите до наблюдение на изборите български юридически лица с нестопанска цел представят в ЦИК за ИПВР не по-късно от 18 октомври 2006 г. списък с упълномощените от тях наблюдатели.

Списъкът трябва да съдържа трите имена, ЕГН и постоянния адрес на наблюдателите.

Списъкът се представя и на технически носител.

15. Централната избирателна комисия за ИПВР издава удостоверения на регистрираните като наблюдатели физически лица (приложения № 23 и № 24 от изборните книжа).

16. Наблюдателят има право:

а) да присъства при откриване и закриване на изборния ден;

б) да присъства в изборните помещения по време на гласуването;

в) да присъства при отварянето на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването;

г) да получи извлечение от протокола на съответната СИК и РИК с данните от гласуването съобразно установените образци (приложения № 33 и № 35 от изборните книжа).

 

ІІІ. Представители на политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети

17. Ръководствата на политическите партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите, могат да упълномощават писмено свои представители, които по време на гласуването да присъстват в съответните секции.

18. Представителите на политически партии, коалиции и инициативни комитети представят своите пълномощни на председателя на съответната СИК.

19. Представителят на политическата партия, коалиция на политически партии и инициативен комитет има право:

а) да присъства при тегленето на жребий от ЦИК за ИПВР за определяне поредността на вписване на листите в изборната бюлетина и за определяне на реда на представяне на партиите, коалициите и инициативните комитети във формите на предизборната кампания по БНТ и БНР;

б) да присъства при откриването на изборния ден;

в) да присъства в изборното помещение по време на гласуването;

г) да носи в изборния ден отличителни знаци, които го отличават като представител на политическа партия, коалиция на политически партии или инициативен комитет, и нямат характера на агитационни материали;

д) да присъства при отварянето на избирателните кутии и при установяването на резултатите от гласуването;

е) да получи извлечение от протокола с данните от съответната СИК и РИК (приложения № 33 и 36 от изборните книжа).

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                   Мустафа Карадайъ

Всички решения