Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 211

София, 23 октомври 2006 г.

 

ОТНОСНО: гласуване по настоящ адрес и с удостоверения за гласуване на друго място при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на Републиката на 29 октомври 2006 г.

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и решение № 25 от 29  август 2006 г. на ЦИК за ИПВР Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

1. Избирателите, заявили желание да гласуват по настоящ адрес на 22 октомври 2006 г. на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката, гласуват по настоящ адрес и при нов избор.

2. Избирателите, които са гласували с удостоверение за гласуване на друго място на 22 октомври 2006 г. от изборите за президент и вицепрезидент на Републиката, могат да гласуват при нов избор по постоянния си адрес. В този случай те се дописват в основния избирателен списък.

3. Избирателите по т. 2 от това решение могат да гласуват в секцията, в която са гласували с издаденото им удостоверение за гласуване на друго място. Правото им да гласуват в тази секция се удостоверява с копие от допълнителния списък за гласуването на 22 октомври 2006 г.

Общинските администрации в присъствието на представител на РИК изваждат от плика допълнителния списък (Приложение № 2) и приложените към него удостоверения за гласуване на друго място. От списъка и удостоверенията за гласуване на друго място се правят копия, които се предоставят на съответната секционна избирателна комисия при предаване на изборните книжа и материали на 28 октомври 2006 г.

4. Избиратели, които са се снабдили с удостоверения за гласуване на друго място, което не са използвали при гласуването на 22 октомври 2006 г., могат да гласуват със същото удостоверение при нов избор.

5. За произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на Републиката не се издават нови удостоверения за гласуване на друго място и не се допуска гласуване с удостоверения за гласуване на друго място, издадени след 11 октомври 2006 г.

6. Методическите указания и решенията на ЦИК за ИПВР, отнасящи се за организацията на гласуването на 22 октомври 2006 г., се прилагат и при произвеждането на нов избор.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                               Снежана Начева

                                   

СЕКРЕТАР:

                                                                          Мустафа Карадайъ

Всички решения