Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 215

София, 23 октомври 2006 г.

 

 

Във връзка с организацията и произвеждането на нов избор за президент и вицепрезидент на Републиката на 29 октомври 2006 г. и на основание чл. 10н, ал. 1, т. 3 и 4 и § 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и чл. 33, 34, 40 и чл. 41, ал. 5, 6 и 7 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

1. Образуването на избирателните секции на плавателни съдове, които напускат страната до 19,00 ч. на 28 октомври 2006 г., и гласуването на екипажите се извършва при условията на Решение № 27 от 30 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР.

2. Гласуването в избирателни секции в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други такива, както и в местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане под стража, в които се намират лица, спрямо които няма влязла в сила присъда, се извършва при условията на Решение № 26 от 30 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР.

3. Не по-късно от 17,00 ч. на 27 октомври 2006 г. ръководителите на лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други такива уведомяват органите по чл. 26, ал. 1 от ЗИНП за включените в списъка избиратели с оглед заличаването им от избирателните списъци по постоянен адрес. Уведомяването се извършва чрез изпращане на копие от изготвения избирателен списък.

4. Не по-късно от 17,00 ч. на 27 октомври 2006 г. ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане под стража, в които се намират лица, спрямо които няма влязла в сила присъда, уведомяват с факс, по телефона или по друг подходящ начин кмета на съответната община за включените в списъка избиратели с оглед заличаването им от избирателния списък по постоянен адрес.

5. Открити избирателни секции по т. 2 от това решение не се закриват.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                               Снежана Начева

                                   

СЕКРЕТАР:

                                                                          Мустафа Карадайъ

Всички решения