Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 223

София, 25 октомври 2006 г.

 

ОТНОСНО: отразяването на предизборната кампания в средствата за масова информация до новия избор за президент и вицепрезидент на Републиката и огласяването на резултати от допитвания до общественото мнение и социологическите проучвания в изборния ден

 

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3, 7 и 8, чл. 10о, 11в, чл. 11г, ал. 3, чл. 11д, чл. 15, ал. 3, чл. 18а, 18г, 18д и § 2 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката във връзка с чл. 21, ал. 5 и чл. 54 - 70 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

1. Предизборната кампания до новия избор за президент и вицепрезидент на Републиката започва от определяне на кандидатите и продължава до 24,00 ч. на 27 октомври 2006 г.

2. Разпоредбите на т. 3 - 12, т. 13, изречение второ и т. 15 - 17 от Решение № 79 от 11 септември 2006 г. на ЦИК за ИПВР се прилагат при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на Републиката на 29 октомври 2006 г.

3. Поредността на обръщенията на кандидатите по БНТ и БНР е определена с Решение № 219 от 24 октомври 2006 г. на ЦИК за ИПВР.

4. Забранява се:

- предизборна агитация от 00,00 ч. на 28 октомври 2006 г. до 20,00 ч. на 29 октомври 2006 г.;

- огласяването на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите от 00,00 ч. на 28 октомври 2006 г. до 20,00 ч. на 29 октомври 2006 г.;

- огласяването на резултатите от социологически проучвания, извършвани в изборния ден (exit poll) преди обявяване на изборния ден за приключил от ЦИК за ИПВР;

- поставянето на агитационни материали в изборните помещения, както и на разстояние по-малко от 50 м от входа на сградата, в която е изборното помещение, за времето от 00,00 ч. на 28 октомври 2006 г. до края на гласуването;

- участието на членове на избирателните комисии в предизборни агитации.

5. Методическите указания и решенията на ЦИК за ИПВР, отнасящи се до отразяването на предизборната кампания в средствата за масово осведомяване, социологическите проучвания в изборния ден и огласяването на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите се прилагат и при произвеждане на нов избор.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                               Снежана Начева

                                   

СЕКРЕТАР:

                                                                          Мустафа Карадайъ

Всички решения