Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 26

София, 30 август 2006 г.

 

ОТНОСНО: определяне на условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други такива, както и в местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане под стража

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и чл. 33, 34, 40 и чл. 41, ал. 5 и 7 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И :

 

1. В лечебните и здравните заведения, почивните домове, домовете за стари хора и други такива, както и в местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане под стража, в които се намират лица, спрямо които няма влязла в сила присъда, се образуват избирателни секции при наличието на не по-малко от 20 избиратели.

2. Избирателните секции по т. 1 се образуват от ръководителите на заведенията и домовете и на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.

Ръководителите незабавно уведомяват кмета на общината, на чиято територия се намират заведението, домът или мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, за образуваните избирателни секции.

3. Кметовете на общините, на чиято територия са образувани избирателните секции по т. 1, утвърждават номерата им в съответствие с Решение № 7 от 17 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР.

4. Районните избирателни комисии назначават съставите на секционните избирателни комисии по т. 1 по предложение на кметовете на общини и след проведени консултации по реда на чл. 10л, ал. 5 от ЗИПВР.

5. Избирателните списъци за гласуване в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други такива се съставят от ръководителя на заведението или дома въз основа на представени документи за самоличност.

Не по-късно от 17,00 ч. на 20 октомври 2006 г. ръководителите на заведенията и домовете уведомяват за включените в списъка лица органите по чл. 26, ал. 1 от ЗИНП, за да бъдат заличени от избирателния списък по постоянен адрес. Уведомяването се извършва чрез изпращане на копие от изготвения избирателен списък.

6. Избирателните списъци за гласуване в местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане под стража се съставят от съответния ръководител, като самоличността на задържаните, спрямо които няма влязла в сила присъда, се установява от личните им дела.

Не по-късно от 17,00 ч. на 20 октомври 2006 г. ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане под стража уведомяват за включените в списъка лица органите по чл. 26, ал. 1 от ЗИНП, за да бъдат заличени от избирателния списък по постоянен адрес. Уведомяването се извършва чрез изпращане на копие от изготвения избирателен списък по факс, с препоръчано писмо или по друг подходящ начин.

Това решение да се съобщи на кметовете на общини, а чрез тях и на съответните ръководители на лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други такива, както и на ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане под стража, които се намират на територията на общината.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                Мустафа Карадайъ

Всички решения