Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 27

София, 30 август 2006 г.

 

ОТНОСНО: образуване на избирателни секции на плавателни съдове и гласуване на екипажите

 

 

На основание чл. 10н, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката и чл. 33, 40 и чл. 41, ал. 5 и 6 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И :

 

1. На плавателните съдове под български флаг, които напускат страната до 19,00 ч. на 21 октомври 2006 г., се образуват избирателни секции при наличие на не по-малко от 20 избиратели.

Избирателните секции се образуват от капитаните на плавателните съдове.

2. Кметовете на общините по местопребиваване на плавателните съдове преди отплаването им утвърждават номерата на образуваните секции по т. 1 в съответствие с Решение № 7 от 17 август 2006 г. на ЦИК за ИПВР.

3. Секционните избирателни комисии на секциите по т. 1 се назначават от районната избирателна комисия по местопребиваване на плавателните съдове преди отплаването им по предложение на капитана.

4. Избирателните списъци за секциите на плавателните съдове се съставят от капитана на плавателния съд.

Капитанът уведомява органите по чл. 26, ал. 1 от ЗИНП за лицата, включени в списъка, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянен адрес.

5. Районните избирателни комисии по местопребиваване на плавателните съдове преди отплаването им снабдяват секционните избирателни комисии на плавателните съдове с бюлетини, пликове, изборни книжа и други необходими материали.

Бюлетини, пликове, изборни книжа и други необходими материали се получават от капитаните на плавателните съдове.

6. Избирателите, гласуващи в секциите на плавателните съдове, удостоверяват самоличността си с моряшки паспорт (паспорт).

7. Резултатите от гласуването се предават посредством радиовръзка на параходствата, а чрез тях на съответната районна избирателна комисия.

Резултатите, предавани чрез радиограма, трябва да съдържат всички числови данни по протокола на секционната избирателна комисия (Приложение № 32 от изборните книжа).

8. Получените резултати от гласуването се прибавят към резултатите за съответния избирателен район, в който е образувана секцията.

9. Районните избирателни комисии включват в базата данни при компютърната обработка секционните протоколи, изпратени чрез радиограми от плавателните съдове.

10. Изборните книжа и материали от гласуването на плавателните съдове се изпращат на общинската администрация по местопребиваване на плавателните съдове преди отплаването им, където се съхраняват до следващите избори.

Това решение да се съобщи на Министерството на транспорта.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

                                                               Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                  Мустафа Карадайъ

Всички решения