Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 33

София, 31 август 2006 г.

 

ОТНОСНО: регистриране на политическа партия "Национално движение Симеон Втори" за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.

 

 

Постъпило е заявление от политическа партия "Национално движение Симеон Втори", вписано под № 1 в регистъра на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката, подписано от Владимир Михайлов Дончев - редовно упълномощен с пълномощно рег. № 19774 от 29.08.2006 г. на нотариус Р. Димитрова - рег. № 274 на НК, от представляващия партията Симеон Борисов Сакскобургготски.

Към заявлението са приложени: решение по ф.д. № 3631/2002 на СГС за регистрация на партия с наименование "Национално движение Симеон Втори"; удостоверение от 16.08.2006 г. на СГС за актуално правно състояние на партията; удостоверение от Сметната палата; образец от подписа на представляващия партията и образец от печата на партията и пълномощно рег. № 19774 от 29.08.2006 г. на нотариус Р. Димитров - рег. № 19774 от 29.08.2006 г.

Налице са изискванията на чл. 3, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗИПВР и на Закона за политическите партии за регистрацията на политическа партия "Национално движение Симеон Втори" и на Закона за политическите партии.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10н, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 3, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия "Национално движение Симеон Втори" за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката в изборите на 22 октомври 2006 г. и я вписва в регистъра на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети.

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                Мустафа Карадайъ

Всички решения