Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 35

София, 31 август 2006 г.

 

ОТНОСНО: регистриране на политическа партия "Български земеделски народен съюз" (БЗНС) за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката на 22 октомври 2006 г.

 

 

Постъпило е заявление от политическа партия "Български земеделски народен съюз", подписано от представляващия партията Георги Пинчев Иванов - главен секретар, заведено под № 3 на 31.08.2006 г. в регистъра на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети за издигане на кандидати за избиране на президент и вицепрезидент на Република на 22 октомври 2006 г.

Към заявлението са приложени: решение от 11.01.2005 г. на СГС, ф.о., 2 състав, по ф.д. № 2274/90; удостоверение от 24.08.2006 г. на СГС по ф.д. № 2274/90, ф.о., 2 състав, за актуално правно състояние; удостоверение № 48-00-096 от 28.08.2006 г. от Сметната палата; образец от подписа на представляващия партията; и образец от печата на партията.

Налице са изискванията на чл. 3, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗИПВР за регистрацията на политическа партия "Български земеделски народен съюз" и на Закона за политическите партии.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10н, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 3, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия "Български земеделски народен съюз" (БЗНС) за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката в изборите на 22 октомври 2006 г. и я вписва в регистъра на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети.

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                Мустафа Карадайъ

Всички решения