Решения

Решение 230/30.10.2006
Относно: обявяване края на изборния ден в чужбина
Решение 231/30.11.2006
Относно: още...
Решение 232/31.10.2006
Относно: още...
Всички решения

Решения

Р Е Ш Е Н И Е

№ 64

София, 4 септември 2006 г.

 

ОТНОСНО: регистриране на политическа партия "Ред,

 законност и справедливост" за издигане на

 кандидати за президент и вицепрезидент на

 Републиката на 22 октомври 2006 г.

 

 

Постъпило е заявление от политическа партия "Ред, законност и справедливост", подписано от представляващия партията Яне Георгиев Янев - главен секретар, заведено под № 6 на 1.09.2006 г. в регистъра на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети за издигане на кандидати за избиране на президент и вицепрезидент на Република на 22 октомври 2006 г.

Към заявлението са приложени: заверено от съда копие от решение за регистрация на партията от 20.12.2000 г. на СГС, издадено по ф.д. № 14403/2000 на СГС; удостоверение за актуално правно състояние от 22.08.2006 г.; удостоверение № 48-00-095 от 28.08.2006 г. от Сметната палата; образец от подписа на представляващия партията и образец от печата на партията.

Налице са изискванията на чл. 3, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗИПВР за регистрацията на политическа партия "Ред, законност и справедливост" и на Закона за политическите партии.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10н, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 3, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия "Ред, законност и справедливост" за издигане на кандидати за президент и вицепрезидент на Републиката в изборите на 22 октомври 2006 г. и я вписва в регистъра на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети.

Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд.

 

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                Снежана Начева

 

                                    СЕКРЕТАР:

                                                                Мустафа Карадайъ

Всички решения